Komunikaty

Nabór do Rady Rynku Pracy

W związku z kończącą się 19 kwietnia br. kadencją Powiatowej Rady Rynku Pracy prezydent Rybnika w najbliższym czasie powoła radę na kolejną kadencję.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

  • terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
  • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów chętnych do udziału w posiedzeniach Rady spośród osób działających w strukturach na terenie Miasta Rybnika. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie oraz zgodę kandydata wyrażoną na piśmie.

Propozycje można składać w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2021 roku na adres Wydziału Polityki Społecznej UM:

  • w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w Rybniku,  przy ul. Bolesława Chrobrego 2
  • drogą pocztową na adres UM: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik (decyduje data stempla pocztowego)

Szczegóły oraz formularz zgłoszenia publikujemy w  Biuletynie Informacji Publicznej

 

    Udostępnij:


    Wszystkie aktualności