ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Obszar zagrożony grypą ptaków w Rybniku

W Rybniku wyznaczono obszary zagrożone wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8. Ma to związek ze stwierdzeniem ogniska choroby w gospodarstwie na terenie powiatu raciborskiego. Obszar zagrożony oznaczony został tablicami ostrzegawczymi.

Na terenie Rybnika obszar wyznaczono od granic miasta wzdłuż drogi krajowej nr 78 w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z ulicą Komisji Edukacji Narodowej i dalej wzdłuż tej ulicy w kierunku zachodnim, następnie ulicą Wiktora Poloczka oraz ulicą Skowronków do Zalewu Rybnickiego, dalej północną linią brzegową Zalewu oraz południową linią brzegową Zalewu Gzel i dalej w linii prostej ulicą Gzelską w kierunku południowym do północnej granicy gminy Jejkowice.  

Obszar zagrożony został oznakowany  poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych o treści: „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków – obszar zagrożony”.


Na obszarze zagrożonym obowiązują określone nakazy i zakazy:  

Nakazuje się:

  1. Niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków
  2. Stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
  3. Niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie

Zakazuje się:

  1. Wyprowadzania z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
  2. Wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  3. Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki.
  4. Wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Szczegółowe informacje na temat obszarów zagrożonych i zapowietrzonych, nakazów i zakazów oraz wyjątków od nich  w Rozporządzeniu Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gliwickiego, raciborskiego i rybnickiego oraz miasta Rybnik.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności