ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rada Miasta

Sesja Rady Miasta

W czwartek, 21 października, o godz. 16.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, także i tym razem odbywać się ona będzie w zdalnym trybie obradowania.

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na miejskim kanale YouTube

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Porządek spotkania:

 1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.    Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 3.    Wystąpienie Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika.
 4.    Informacja Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 5.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 6.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rok.
 7.    Podatek od nieruchomości na 2022 rok.
 8.    Podatek od środków transportowych na 2022 rok.
 9.    Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika.
 10.    Raport o stanie oświaty.
 11.    Przyznanie środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 12.    Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 13.    Zamiar likwidacji Przedszkola nr 15 w Rybniku.
 14.    Zmiana zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2021.
 15.    Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok.
 16.    Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2021 r.).
 17.    Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2022 r.).
 18.    Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19.    Ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku.
 20.    Pozbawienie kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7026 S ulicy Oskara Kolberga poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Rybnika.
 21.    Pozbawienie kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Rybnika.
 22.    Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego przejęcia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 w granicach administracyjnych Miasta Żory.
 23.    Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
 24.    Zmiana składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 25.    Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu (Dom Kultury) oraz Wydziale Kultury.
 26.    Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 27.    Zakończenie sesji.

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności