ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rada Miasta

Sesja Rady Miasta

W czwartek, 20 lutego, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
3.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
4.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok.
5.    Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
6.    Zmiana uchwały nr 62/V/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku".
7.    Wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika Tragedii Górnośląskiej.
8.    Ogłoszenie zamiaru zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku w części dotyczącej lokalizacji.
9.    Nadanie statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku.
10.    Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Miasta nr 257/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku.
11.    Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich.
12.    Zmiana Uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt.
13.    Utworzenie Branżowej Szkoły II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutu (z siedzibą przy ul. Rudzkiej).
14.    Włączenie Branżowej Szkoły II stopnia w Rybniku w strukturę Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rybniku.
15.    Utworzenie Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutu (z siedzibą przy ul. Małachowskiego).
16.    Włączenie Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia w Rybniku w strukturę Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku.
17.    Zmiana uchwały nr 218/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
18.    Uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina".
19.    Przyjęcie na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina".
20.    Ustalenie Regulaminu korzystania z Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Rybniku.
21.    Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika w latach 2017-2019.
22.    Udzielenie pomocy finansowej z budżetu miasta Rybnika dla Województwa Śląskiego.
23.    Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok.
24.    Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
25.    Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”.
26.    Zmiana składu osobowego komisji Rady Miasta.
27.    Wolne głosy i oświadczenia radnych.
28.    Zakończenie sesji.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności