Chwałowice

Zaprojektuj ogród społeczny w Parku Górnika

Dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji ogrodu społecznego w Parku Górnika w Rybniku. Prace konkursowe składać można do 9 lutego 2018 r.

O idei przedsięwzięcia, jakim jest stworzenie w chwałowickim parku ogrodu społecznego przeczytać można  tutaj 

Wymagania dotyczące formy obiektu:

  • koncepcja ogrodu w funkcjonalny sposób powinna odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, tworzyć przestrzeń spotkań sąsiedzkich, kontaktu z naturą oraz promocji zdrowego trybu życia. Forma obiektu powinna zostać dostosowana do istniejących elementów zagospodarowania wymagających zachowania – przede wszystkim istniejącego drzewostanu oraz głównego układu komunikacyjnego. Układ komunikacyjny zaprojektowany zostać powinien w sposób nie stwarzający barier oraz utrudniających poruszanie się osobom starszym oraz niepełnosprawnym
  • forma obiektu powinna zapewniać trwałość rozwiązań, prostotę wykonania oraz wysokie walory estetyczne
  • koncepcja funkcjonalna ogrodu zakładać powinna spełnienie oczekiwań różnych grup wiekowych i grup o zróżnicowanym stopniu aktywności, jednocześnie w pewien sposób integrując wszystkie z nich
  • wytyczne lokalnej społeczności na temat proponowanych aktywności na terenie Ogrodu Społecznego ujęte w Regulaminie Konkursu


W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni.

Harmonogram konkursu:

  • uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora z pytaniami do Regulaminu konkursu do dnia 19.01.2018 r.
  • termin złożenia prac konkursowych: 09.02.2018 r. do godz. 12.00
  • ogłoszenie wyników konkursu: 16.02.2018 r.


Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

  • I nagroda – 5.000,- PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych)
  • II nagroda – 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych)
  • III nagroda – 1.000,- PLN brutto (słownie: tysiąc złotych)


Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania oraz informacje dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: dkchwalowice.konkurs@remove-this.gmail.com

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: => bip.dkchwalowice.pl


***

Nad całością zadań związanych z konkursem czuwać będzie Zespół Konkursowy w składzie:

•    Tomasz Cioch – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,
•    Karina Abrahamczyk-Zator – dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach,
•    Hanna Wieczorek - Zarząd Zieleni Miejskiej,
•    Agnieszka Skupień – rzecznik Urzędu Miasta Rybnika,
•    Katarzyna Buchalik – mieszkaniec Chwałowic,
•    Dominika Stach – Artysta plastyk,
•    Marlena Wolnik – Architekt SARP,
•    Rafał Paszenda – Architekt SARP,
•    Monika Gitner – Referent w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika

Funkcję Sekretarza Zespołu Konkursowego pełnić będzie:
•    Anna Korniluk – pracownik merytoryczny Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach

***

26 listopada, w Domu Kultury w Chwałowicach odbyły się warsztaty poświęcone tematowi ogrodu społecznego, w trakcie których uczestnicy wspólnie projektowali ogród oraz ustalali zasady jego funkcjonowania.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności