Odpady komunalne

Zmiany w tzw. uchwałach śmieciowych

Istotną częścią obrad rybnickich radnych, podczas kwietniowej sesji Rady Miasta był pakiet uchwał dotyczących zmian w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła konieczność dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika do obowiązujących przepisów.

Rozszerzony został więc między innymi katalog odpadów przyjmowanych w punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w którym będzie można oddawać między innymi odzież i tekstylia) oraz w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (gdzie przekazać można będzie m.in. przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym, takie jak igły czy strzykawki).

Ponadto od przyszłego roku, w ramach świadczonej usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miasto wyposaży taką nieruchomość w pojemnik na bioodpady.

W pakiecie uchwał przyjęto również nowy wzór deklaracji, którą złożyć powinniwłaściciele nieruchomości w części zamieszkałych, a w części nie zamieszkałych, na których powstają odpady oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, chcący należeć do gminnego systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Docelowo nową deklarację będą również składać właściciele kompostowników, chcący skorzystać ze zwolnienia z części opłat. Uchwała zwalniająca właścicieli kompostowników z części opłat za wywóz odpadów komunalnych została jednak wycofana z porządku obrad. W związku z wątpliwościami radnych co do kwoty zwolnienia, temat ten będzie przedmiotem ich następnych obrad.

Nowe deklaracje obowiązywać będą od 1 września i składać je można będzie:

  • w formie papierowej, w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8 lub ul. Bolesława Chrobrego 2;
  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP) dostępnej pod adresem: https://www.sekap.pl;

W nowych przepisach ujęto zmiany związane z opłatami za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wprowadzono ponadto obowiązek gromadzenia bioodpadów w pojemnikach na odpady, przy czym dopuszczono – na okres obowiązywania zawartych umów na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów (tj. do  końca roku) – oddawanie tych odpadów w workach.

Podsumowaniem uchwalonych zmian było przyjęcie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika. Będzie onobowiązywał od 1 września 2020 r. za wyjątkiem zapisów dotyczących odbierania bioodpadów z pojemników przeznaczonych na te odpady, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Z treścią projektów uchwał "śmieciowych" można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej (punkty od 18 do 24)

 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności