ScrollTop-ico
Smog

Smogowy zegar tyka coraz głośniej

We wtorek, 12 października, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się konferencja poświęcona realizacji zapisów tzw. uchwały antysmogowej w województwie śląskim.

W jej trakcie omówiono dotychczasowe działania związane z wdrażaniem zawartych w niej wytycznych oraz konsekwencje wynikające z niedostosowania się do jej zapisów.

Już mniej niż 80 dni zostało na wymianę najstarszych urządzeń grzewczych na źródła spełniające wymogi wskazane w tzw. uchwale antysmogowej, która obowiązuje w naszym województwie - odliczanie do terminu, o którym mówi ten akt prawny nabiera tempa.

Dlatego też w trakcie konferencji omówiono dotychczasowe działania podjęte z myślą o czystym powietrzu oraz konsekwencje wynikające z niedostosowania się do tzw. uchwały antysmogowej. Ważnym punktem w programie wydarzenia była też prezentacja rekomendacji, które dotyczą realizowania przez samorządy lokalne obowiązków kontrolnych w zakresie powyższej uchwały. Konferencja była wspólną inicjatywą Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Marszałka Województwa Śląskiego.

Czas pełnej mobilizacji

Przed nami ważny termin w walce o czyste powietrze. Do końca tego roku bowiem powinny zostać wymienione wszystkie kotły, które nie spełniają określonych w uchwale wymagań związanych z ochroną środowiska. Dlatego też m.in. poprzez tę konferencję chcemy zmobilizować wspólnoty lokalne do szybszego podejmowania działań związanych z zastąpieniem źródeł ogrzewania bardziej przyjaznymi środowisku – mówił podczas wydarzenia Dariusz Starzycki, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Rekomendacje przedstawione podczas konferencji zostały wypracowane przez powołany w kwietniu przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów Zespół roboczy ds. wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej, a następnie przyjęte przez Zarząd Związku na posiedzeniu w dn. 20 sierpnia br. W skład Zespołu weszli przedstawiciele 10 samorządów lokalnych, w tym straży miejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, lokalnych alarmów smogowych, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wspólne reguły gry

Celem ich opracowania jest przyjęcie w miarę możliwości wspólnych dla gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zasad wykonywania obowiązków po stronie Jednostek Samorządu Terytorialnego, wynikających z tzw. uchwały antysmogowej. Równie ważne w tym zakresie jest wsparcie samorządów w procesie wdrażania tej uchwały, w związku ze zbliżającym się wskazanym w tzw. uchwale antysmogowej terminem wymiany najstarszych źródeł ciepła (1 stycznia 2022 r.) - mówił Witold Magryś, Dyrektor biura Związku.

Te rekomendacje do efekt współpracy samorządów lokalnych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dzięki temu samorządy będą mogły w podobny sposób rozliczać mieszkańców z egzekwowania tzw. uchwały antysmogowej - podkreślał Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika podczas spotkania z przedstawicielami mediów.

Do końca 2021r. zgodnie z uchwałą mają zostać usunięte najgorszej jakości urządzenia grzewcze: bez tzw. tabliczki znamionowej oraz te użytkowane powyżej 10 lat. W 2022 roku będą prowadzone kontrole, które mogą się zakończyć nałożeniem kar, jeśli dany właściciel urządzenia nie podjął żądnych działań, żeby wymienić źródło ogrzewania.

Najważniejsze podjęcie działań

W przyjętych rekomendacjach Zespół roboczy wskazał okoliczności łagodzące, które będą brane pod uwagę w momencie przeprowadzania kontroli, dotyczą one właścicieli urządzeń grzewczych, którzy:

  • zawarli umowę przyłączeniową odpowiednio wcześniej, a gestor sieci nie zdążył jeszcze zrealizować inwestycji,
  • rozpoczęli finansowanie inwestycji wymiany ciepła, ale jest ona w trakcie realizacji;
  • mają opóźnienia w wymianie ciepła w związku z realizacją programów dofinansowujących osoby ubogie energetyczne, a te opóźnienia nie wynikają z ich winy.

W takich przypadkach rekomendacje Związku sugerują nienakładanie kar – właściciele urządzeń grzewczych będą mieli czas na zakończenie inwestycji, dopiero potem nastąpić powinna ponowna kontrola.

W rozmowach z przedstawicielami mediów Dariusz Starzycki, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, zwrócił także uwagę, że pond 83 tysiące kotłów niespełniających norm zostało już wymienionych w skali regionu, jednak ostateczną liczbę poznamy ok. połowy przyszłego roku.

Wtedy bowiem będziemy mieć dostęp do danych w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Niemniej jednak nie zwalnia to nas z obowiązku i terminu, który wskazuje tzw. uchwała antysmogowa – podkreślił wicemarszałek.

Źródło: Śląski Związek Gmin i Powiatów 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności