ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rada Miasta

Listopadowa sesja rady miasta

W czwartek, 24 listopada o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych śledzić będzie można za pośrednictwem transmisji internetowej, na kanale RADNI TV.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek spotkania:

 1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.    Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 3.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 4.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok.
 5.    Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
 6.    Regulaminy korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.
 7.    Wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki umownej.
 8.    Wydzierżawienie nieruchomości.
 9.     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19).
 10.     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 37-6).
 11.     Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika (MPZP 69).
 12.     Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2020-2021.
 13.     Raport z wykonania Planu adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu za lata 2020-2021.
 14.     Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 za lata 2020-2021.
 15.     Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 16.     Zmiana uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17.     Wskazanie osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów.
 18.     Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2023 roku.
 19.     Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 20.     Zmiana uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik.
 21.     Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 22.     Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 23.     Przyjęcie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 24.     Zmiana siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku.
 25.     Określenie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023.
 26.     Zmiana uchwały 972/LV/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt.
 27.     Zmiana uchwały nr 753/XXXVI/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie nazw skrzyżowań typu rondo.
 28.     Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku.
 29.     Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku.
 30.     Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku.
 31.     Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku.
 32.     Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 33.     Zakończenie sesji.

Transmisja rozpocznie się w czwartek, 24.11 br. o godz. 16.00:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności