ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Projekty obywatelskie ocenione

Zakończono ocenę formalną i merytoryczną projektów lokalnych i ogólnomiejskich zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2021 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z oceną obywatelskich projektów:

W terminie do 5 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji na stronie internetowej urzędu miasta o zgłoszonych projektach wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej oraz uzasadnieniem, tj. do 21 września,dopuszcza się możliwość korygowania projektu, w tym zmianę jego lokalizacji bądź łączenie z innymi projektami, wyłącznie na wniosek lub za zgodą projektodawcy.

Wprowadzone zmiany muszą spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • nie powodują całkowitej zmiany zadania objętego projektem na inne nieprzewidziane w projekcie;
  • w przypadku projektu ogólnomiejskiego na zmiany uzyskano zgodę wszystkich mieszkańców, którzy poparli projekt;
  • wprowadzenie zmian do projektu nie spowoduje negatywnej oceny formalnej projektu w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 4, 6 uchwały i negatywnej oceny merytorycznej.

(Podstawa prawna: § 4 ust. 9 uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, dalej „uchwała”).

Uwaga: możliwość korygowania projektu, w tym zmiana jego lokalizacji bądź łączenie z innymi projektami, dotyczy wyłącznie projektu, który otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną!


W terminie do 7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta o zgłoszonych projektach wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej oraz uzasadnieniem, tj. do 23 września, każdemu mieszkańcowi przysługuje odwołanie do Prezydenta od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:

  • pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe), na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik;
  • pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2;
  • elektronicznej (format pdf) do Urzędu Miasta Rybnika, z wykorzystaniem profilu zaufanego na platformie elektronicznej ePUAP (o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

(Podstawa prawna: § 5 ust. 1-2 uchwały).

Udostępnij:


Wszystkie aktualności