Kopalnia

Rybniccy radni przeciw specustawie

Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Rybnika, radni wyrazili negatywne stanowisko wobec projektu tzw. specustawy, nowelizującej prawo górnicze i geologiczne.

Obawy rybnickich radnych budzi wynikające z treści projektu poselskiej ustawy znaczne ograniczenie roli zarówno samorządu jak i mieszkańców w procesach decyzyjnych, związanych z wpływem eksploatacji węgla na środowisko. Z punktu widzenia rybniczan jest to istotne zwłaszcza w kontekście planów uruchomienia wydobycia złoża „Paruszowiec”.

- „Zmiana wspomnianej ustawy spowoduje pogłębienie tej sytuacji, a nawet odwróci role w procesie ubiegania się o koncesję na wydobycie węgla – czytamy w uzasadnieniu uchwały. - Zmiana ta zdecydowanie umniejszy rolę mieszkańców, a władze jednostki samorządu będą musiały wykonywać postanowienia ministerstwa w sprawie utworzenia „obszaru specjalnego przeznaczenia”. Tak głęboka ingerencja w prawa samorządu i mieszkańców, a także odebranie jednostkom samorządowym praw w zakresie dysponowania przestrzenią miejską, stanowi przyczynek dla niewłaściwego gospodarowania zasobami, a także przestrzenią należącą do Rybnika. Konsekwencją wprowadzenia w życie zapisów ustawy będzie możliwość uruchomienia zakładu górniczego wbrew woli zarówno mieszkańców jak i samorządu. Mieszkańcy Rybnika już w tej chwili muszą znosić uciążliwości wynikające z obecności i eksploatacji kilku złóż węgla kamiennego.”

Sprzeciw radnych wyrażony został w podjętej 26 września „uchwale w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”

Czytamy w niej m.in.:

„Działając w interesie mieszkańców Miasta Rybnika, podzielając ich obawy, w duchu solidarności Rada Miasta Rybnika stanowczo sprzeciwia się poselskiemu projektowi ustawy z dnia 9 września 2019 r.(…) o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Treść podjętej uchwały przekazana zostanie Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Posłom i Senatorom RP z terenu województwa śląskiego, Ministerstwu Energii, Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, a 11 wstrzymało się od głosu.

 

Pełna treść uzasadnienia uchwały:

Miasto Rybnik należy do tych gmin w województwie śląskim, które ze starannością i ogromną troską podchodzą do kwestii ochrony środowiska, walki z niską emisją, czy też rozwoju przestrzennego. Jednocześnie Miasto Rybnik jest obarczone negatywnymi skutkami wydobycia węgla kamiennego. Dotyczy to południowych dzielnic Miasta Rybnika. Właściwy i równomierny rozwój Rybnika w perspektywie długoterminowej zapewnia przeznaczanie i udostępnianie przestrzeni miejskiej jej mieszkańcom.
Podjęcie prac nad poselskim projektem ustawy z dnia 9 września 2019 r. (druk nr 3818) o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowi zagrożenie dla statusu i roli w procesach demokratycznych i decyzyjnych wobec samorządu i mieszkańców. Miasto Rybnik jest obarczone możliwością uruchomienia złoża węgla o nazwie „Paruszowiec”. Zarówno samorząd jak i mieszkańcy mają obecnie ograniczony wpływ na proces decyzyjny. Zmiana wspomnianej ustawy spowoduje pogłębienie tej sytuacji, a nawet odwróci role w procesie ubiegania się o koncesję na wydobycie węgla. Zmiana ta zdecydowanie umniejszy rolę mieszkańców, a władze jednostki samorządu będą musiały wykonywać postanowienia ministerstwa w sprawie utworzenia „obszaru specjalnego przeznaczenia”. Tak głęboka ingerencja w prawa samorządu i mieszkańców, a także odebranie jednostkom samorządowym praw w zakresie dysponowania przestrzenią miejską, stanowi przyczynek dla niewłaściwego gospodarowania zasobami, a także przestrzenią należącą do Rybnika. Konsekwencją wprowadzenia w życie zapisów ustawy będzie możliwość uruchomienia zakładu górniczego wbrew woli zarówno mieszkańców jak i samorządu. Mieszkańcy Rybnika już w tej chwili muszą znosić uciążliwości wynikające z obecności i eksploatacji kilku złóż węgla kamiennego.
Zgoda na eksploatację nowego terenu i budowa kolejnego zakładu górniczego w znacznym stopniu ograniczą tereny, które są wykorzystywane na szeroko pojętą rekreację i sport. Na obszarach, pod którymi usytuowane jest złoże "Paruszowiec", znajdują się liczne obiekty, które w chwili obecnej stanowią o atrakcyjności naszego miasta. Narażenie mieszkańców Rybnika na negatywne skutki eksploatacji górniczej na terenach, które do tej pory nie były eksploatowane, a także ryzyko wystąpienia szkód górniczych w stosunku do zakładów pracy, których konstrukcja budowy takich działań nie przewidywała, stanowi okoliczności, na jakie rybnicki samorząd nie może wyrazić zgody.
Podzielając obawy mieszkańców i mając na uwadze powyższe argumenty, Rada Miasta Rybnika wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności