ScrollTop-ico
Kopalnia

Z apelem do RDOŚ w sprawie kopalni

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera ponownie wyraził swój sprzeciw dla wydobywania przez spółkę Bapro węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”. Pismo w tej sprawie prezydent skierował do  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera ponownie wyraził swój sprzeciw dla wydobywania przez spółkę Bapro węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”. Pismo w tej sprawie prezydent skierował do  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Pismo jest reakcją na obwieszczenie RDOŚ o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku BAPRO Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”.

Miasto podtrzymuje w nim swoje wcześniejsze stanowiska przedstawione w pismach do RDOŚ z maja i grudnia 2019 roku, zwracając uwagę, że raport oddziaływania inwestycji na środowisko, który przygotowała spółka Bapro, pokazuje niewyobrażalny zakres degradacji środowiska i infrastruktury na terenie dzielnic, które mają zostać objęte wpływami eksploatacji (Paruszowiec-Piaski, Wielopole, Północ).

Najważniejsze uwagi do raportu dotyczą znacznego zwiększenia stanu zapylenia i pogorszenia jakości powietrza na terenie Rybnika oraz zwiększenia ilości odpadów wydobywczych przy braku konkretnych informacji co do sposobu ich zagospodarowania. Miasto wskazuje także, że realizacja inwestycji spowoduje poważne utrudnienia w transporcie samochodowym i kolejowym. Eksploatacja złoża „Paruszowiec” oznaczać będzie  degradację terenów rekreacyjnych i lasów wchodzących w skład Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych oraz znaczne szkody górnicze (osiadanie terenu nawet o 16 metrów) zarówno na terenach mieszkalnych jak i zajmowanych przez duże firmy przemysłowe. Miasto zwraca uwagę, że raport powinien określać stan techniczny obiektów usytuowanych w rejonie prognozowanych oddziaływań na powierzchnię i przedstawiać sposób ich zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami projektowanej eksploatacji górniczej. Eksploatacja złoża „Paruszowiec” spowoduje też ograniczenia w swobodnym spływie wód w rzekach i potokach zlokalizowanych na obszarze górniczym przyszłej kopalni.

W swoim piśmie prezydent Rybnika wskazuje także na kolizję wydobywania węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” z Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Jego integralną częścią jest projektowany Kanał Śląski, którego przebieg przecina obszar górniczy mającej powstać kopalni w rejonach objętych dość znacznymi wpływami eksploatacji górniczej. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać projektowany kanał, wykluczają jakiekolwiek tego typu oddziaływanie, co stanowi kolejny argument dla wydania decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia proponowanego przez spółkę Bapro.

W swoim piśmie prezydent Rybnika wskazał także na nowy dowód w sprawie mający wpływ na rozstrzygniecie prowadzonego przez RDOŚ postępowania administracyjnego. Mowa o uchwale Rady Miasta Rybnika z 23 kwietnia 2020 r. zmieniającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej. Uchwała, podjęta ze względu na dotychczasowe negatywne doświadczenia miasta ze skutkami eksploatacji górniczej oraz uwzględniająca żądania mieszkańców i firm mających swoje siedziby na zagrożonym terenie, uniemożliwia budowę obiektów zakładu górniczego w planowanej lokalizacji.

Pełna treść uwag Prezydenta Miasta Rybnika do RDOŚ:

Udostępnij:


Wszystkie aktualności