ScrollTop-ico

Budżet obywatelski – konsultacje społeczne

Od 9 do 14 marca trwać będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika.

Zmiany związane są z wprowadzeniem nowej, elektronicznej Platformy do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. 

Na czym będą polegały zmiany?

 • wprowadzono zapis dotyczący uniwersalnego projektowania, wymaganego zmianami ustawy o samorządzie gminnym jako wymogu formalnego, jakiemu powinien odpowiadać zgłaszany projekt;
 • zrezygnowano ze wzorów formularza zgłaszania projektu, listy osób popierających projekt, wzoru karty do głosowania na rzecz wyszczególnienia danych jakie te dokumenty powinny zwierać
 • ustalono sposób zgłaszania projektów przez internet (za pośrednictwem platformy internetowej) z jednoczesnym zapisem dotyczącym zapewnienia równości udziału w procedurze budżetu obywatelskiego osobom nieposiadającym kompetencji cyfrowych lub dostępu do Internetu. Będzie to możliwe dzięki utworzeniu punktów do składania wniosków, list poparcia i głosowania oraz zapewnieniu tym osobom wsparcia pracowników urzędu lub jednostek miejskich;
 • doprecyzowano zapis dotyczący wymaganych przesłanek jakie ma spełnić projekt inwestycyjny na terenach stanowiących własność Miasta lub Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent, a które zostały oddane innemu podmiotowi do korzystania. Wyłączone z tego obowiązku będą gminne i państwowe jednostki organizacyjne (placówki oświatowe, jednostki nie posiadające osobowości prawnej);
 • uszczegółowiono sposób potwierdzenia oddania głosu poprzez podpisanie papierowego formularza głosowania lub – dla głosu w formie elektronicznej – poprzez wprowadzenie kodu otrzymanego za pośrednictwem SMS;
 • wykreślono zapisy dotyczące godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania nad projektami do budżetu obywatelskiego (te informacje zawierać będzie komunikat Prezydenta Miasta Rybnik publikowany na stronie internetowej obsługującej BO)
 • obniżono próg minimalnej wymaganej liczby głosów, jaka musi być oddana na dany projekt, aby mógł być uznany za wybrany do realizacji:
  - w przypadku projektu o znaczeniu lokalnym -  3% liczby mieszkańców dzielnicy Miasta, której projekt dotyczy
  - w przypadku projektu o znaczeniu ogólnomiejskim 1 300 mieszkańców.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag w punkcie konsultacyjnym 
w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 006.
Punkt  czynny jest w godzinach bezpośredniej obsługi klientów:
poniedziałek – środa: 8.00 – 15.00, czwartek: 8.00 – 17.30, piątek: 8.00 – 12.30.
Uwagi w formie pisemnej lub ustnej do protokołu należy składać osobiście
w punkcie konsultacyjnym w dniach i godzinach jego otwarcia.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności