ScrollTop-ico
Smog

Konsultacje uchwały grantowej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika. Konsultacje trwają do 4 sierpnia br.

Projekt uchwały dotyczy przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do konsultacji regulaminu naboru i składania uwag do 4 sierpnia br.

Zobacz: Projekt regulaminu oraz druk przeznaczony do wnoszenia uwag

W maju bieżącego roku miasto zakończyło nabór w ramach I edycji projektu – zakwalifikowanych zostało 101 wnioskodawców. Na podstawie wyników naboru, miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który aktualnie poddawany jest ocenie. Decyzja o przyznaniu ewentualnego dofinansowania znana będzie najpóźniej w grudniu 2021 r.

Z uwagi na niewykorzystanie dostępnych środków, na wrzesień 2021 r. planowane jest przeprowadzenie drugiego naboru, w ramach II edycji projektu, z przewidywaną pulą środków dla mieszkańców Rybnika wynoszącą ponad 4,5 mln zł, z czego 15% tj. 0,675 mln zł stanowić będzie wkład finansowy budżetu miasta, a 3,825 mln zł wkład funduszy unijnych.

W stosunku do pierwszego naboru nastąpiło kilka zmian w dokumentacji aplikacyjnej, a  tym samym w projekcie regulaminu udzielania dofinansowania. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

  • zmianę daty kwalifikowalności wydatków – będzie można zgłaszać wymiany kotłów dokonane od 1 stycznia 2021 r.,
  • zmianę definicji tzw. minimalnego standardu efektywności energetycznej, który musi spełniać każdy budynek ubiegający się o dofinansowanie
  • wprowadzenie możliwości dofinansowania wymiany kotłów klasy 4 wg normy PN-EN-303- 5:2012 z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo przysługiwać będzie kotłom bezklasowym oraz kotłom klasy 3 wg normy PN-EN-303-5:2012.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Rybnika poprzez likwidację niespełniających wymagań niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Projekt kierowany jest do osób fizycznych będących właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia lub do dnia 15.05.2023 r. będzie spełniał minimalny standard efektywności energetycznej, określony regulaminem.

Regulamin przewiduje udzielenie dotacji celowej w przypadku demontażu źródła ciepła na paliwo stałe, które nie spełnia wymogów niskoemisyjnych i jego zastąpieniu: podłączeniem do sieci c.o., pompą ciepła, kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pellet drzewny, ogrzewaniem elektrycznym lub innym odnawialnym źródłem energii. Ponadto dotacja może objąć niezbędną modernizację systemu ogrzewania i/lub systemu przygotowania c.w.u., jeżeli następuje jednocześnie wymiana źródła ciepła.

Wysokość dotacji może maksymalnie wynieść 25 000 zł na budynek, przy zróżnicowaniu kwotowym w zależności od instalowanego źródła ciepła.

Projekt, podobnie jak poprzednia edycja, będzie realizowany wyłącznie w przypadku zawarcia przez Miasto Rybnik umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności