ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Smog

Granty na wymianę źródeł ciepła

Zakończyła się weryfikacja deklaracji złożonych do II edycji programu grantowego na wymianę źródeł ciepła.

Z 917 złożonych deklaracji 727 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 190 zostało odrzuconych. Głównymi powodami odrzucenia deklaracji były zaległości w podatkach lokalnych i opłatach za śmieci na dzień składania deklaracji oraz nieuzupełnione w terminie przewidzianym w regulaminie braki w deklaracjach.

727 rozpatrzonych pozytywnie deklaracji opiewa na kwotę grantów 4 457 500 zł, w tym:

 • 3 652 500 zł na obowiązkową wymianę źródła ciepła
 • 805 000 zł na działania związane z dodatkową modernizacją instalacji centralnego ogrzewania/ciepłej wody użytkowej (c.o./c.w.u; np. wymiana grzejników).

Zasady udzielania grantów zostały określone w regulaminie udzielania dofinansowania, a ich wysokość zależy od: rodzaju nowo instalowanego źródła ciepła, zakresu wymiany, a także faktu korzystania dodatkowo z programu „Czyste Powietrze” (CP).

Rodzaje zakwalifikowanych grantów ze względu na nowe źródło prezentują się następująco:

 • kocioł gazowy wraz z przyłączem gazowym: 252 granty, w tym 202 granty dla korzystających z CP w wys. 3 500 zł oraz 50 grantów dla niekorzystających z CP w wys. 7 000 zł
 • pompa ciepła powietrze-woda: 191 grantów, w tym 155 grantów dla korzystających z CP w wys. 7 000 zł oraz 36 grantów dla niekorzystających z CP w wys. 14 000 zł
 • kocioł gazowy: 159 grantów, w tym 121 grantów dla korzystających z CP w wys. 2 500 zł oraz 38 grantów dla niekorzystających z CP w wys. 5 000 zł
 • kocioł na pellet drzewny: 111 grantów, w tym 85 grantów dla korzystających z CP w wys. 3 000 zł oraz 26 grantów dla niekorzystających z CP w wys.6 000 zł
 • przyłączenie do sieci ciepłowniczej: 6 grantów dla korzystających z CP w wys.5 000 zł
 • gruntowa pompa ciepła: 5 grantów, w tym 3 granty dla korzystających z CP w wys.
  10 000 zł oraz 2 granty dla niekorzystających z CP w wys. 20 000 zł
 • ogrzewanie elektryczne: 3 granty, w tym 2 granty dla korzystających z CP w wys.
  1 500 zł oraz 1 grant dla niekorzystających z CP w wys. 3 000 zł

Dodatkowym wsparciem w ramach programu jest zwiększenie kwoty grantu dla nieruchomości, w których zadeklarowano oprócz wymiany źródła także wymianę /modernizację instalacji c.o./c.w.u. Dotyczy to 270 nieruchomości, w tym 220 przypadków dla korzystających z CP, gdzie zwiększano grant o dodatkowe 2 500 zł oraz 50 przypadków dla niekorzystających z CP, gdzie zwiększano grant o dodatkowe 5 000 zł.

Wszystkie pozytywnie rozpatrzone deklaracje znalazły się we wniosku o dofinansowanie, który Miasto Rybnik złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na konkurs ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.6.1). Przypominamy, że warunkiem koniecznym do przekazania wsparcia mieszkańcom jest otrzymanie przez Miasto Rybnik dofinansowania w ramach wspomnianego wyżej konkursu unijnego. Jego rozstrzygniecie jest planowane na maj 2022 r.

Poniżej przedstawiamy listy deklaracji zakwalifikowanych oraz odrzuconych. Numery wniosków wnioskodawcy otrzymali za pomocą systemu sms lub pocztą elektroniczną na numery telefonów oraz e-maile wskazane w deklaracjach. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 4392398 bądź w punkcie obsługi przy ul. Rzecznej 8.

Udostępnij:


Wszystkie aktualności