ScrollTop-ico

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego w Rybniku

CEL PROJEKTU: 
Dostosowanie standardów odcinka DK 78 do wymagań stawianych tego typu infrastrukturze przez UE.

BENEFICJENT: 
Rybnik – Miasto na prawach powiatu

  • Zadanie 1

Przebudowa mostu nad rzeką Nacyna w ciągu ul. Kotucza
Zadanie obejmuje przebudowę mostu nad rzeką Nacyna wraz z dojazdami w ciagu drogi krajowej nr 78. W ramach zadania rozebrano istniejący obiekt oraz wybudowano nowy o nośności przewidzianej dla klasy A. Dodatkowo poszerzono jezdnię do 11,5 m oraz kapy chodnikowe do 4 m. W ramach zadania przebudowano także istniejącą w rejonie mostu infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja sanitarna, teletechnika, energetyka). Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2014 r.

  • Zadanie 2

Przebudowa ul. Kotucza od mostu nad rzeką Nacyna do ronda Gliwickiego
Przebudowa konstrukcji jezdni oraz jej poszerzenie, przebudowa chodnika, budowa drogi rowerowej, budowa ekranu akustycznego, przebudowa skrzyżowania z ul. Rudzką, (w tym budowa nowej sygnalizacji świetlnej), przebudowa zatok autobusowych, przebudowa wlotów ronda Gliwickiego, budowa kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego z siecią szerokopasmową, przebudowa oświetlenia oraz kolidujacych sieci  gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej.

Wydatki ogółem: 17.140.493,83 zł

Wydatki kwalifikowane: 16.947.579,02 zł

Dofinansowanie: 14.405.442,16 zł

***

  • Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@remove-this.mr.gov.pl 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu” – wartość całkowita projektu wynosi 27 787 946,50 zł, zaś przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójności 21 703 172,35 zł. Dofinansowanie przyznano w ramach  Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet I  „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, poddziałanie 1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”

Projekt obejmuje swoim zakresem kompleksową termomodernizację 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wymianę wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła (głównie piece kaflowe na węgiel) na nowoczesne dwufunkcyjne kotły gazowe oraz ciepło sieciowe. Dofinansowanie obejmuje następujące budynki: Patriotów 20, Patriotów 22, Kuboszka 5, Lompy 6, Lompy 12, Lompy 14, Lompy 15, Pierwszej Brygady 1, Rostka 1, Rostka 2, Kadetów 3 (termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła na gazowe) oraz Kraszewskiego 9 (termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła na ciepło sieciowe) .

Jeden z budynków (Kraszewskiego 9) został już zrealizowany w 2019 r., zaś realizacja pozostałych zadań jest planowana na lata 2020-2021.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników.

Wskaźniki rezultatu:                                                                                                                              

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość

1

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)

tony równoważnika CO2/rok

1 507,30

2

Zmniejszenie zużycia energii końcowej (Ek)

GJ/rok

16 800,91

3

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

16 801

4

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej (Ep)

GJ/rok

18 448,01


Wskaźniki produktu:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość

    

1

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

szt.

12

2

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m2

28 563,08

3

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła

szt.

466

4

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii

gospodarstwa domowe (szt.)

469

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła

  • Wartość całkowita projektu: 24 239 914,92 zł
  • przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójności: 16 911 512,97 zł.

Dofinansowanie przyznano w ramach  Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet I  „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, poddziałanie 1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”.

Projekt obejmuje swoim zakresem kompleksową termomodernizację 27 wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wymianę wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła (głównie piece kaflowe na węgiel) na nowoczesne dwufunkcyjne kotły gazowe oraz ciepło sieciowe. Dofinansowanie obejmuje następujące budynki: Bogusławskiego 1,26, Patriotów 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, Śniadeckiego 5, Kadetów 4,6 (termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła na gazowe) oraz Paderewskiego 31, 33, 35, 37 i Andersa 34, 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A, 44B (termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła na ciepło sieciowe).
Realizację projektu zaplanowano na lata 2020-2021.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość

1

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)

tony równoważnika CO2/rok

1 507,43

2

Zmniejszenie zużycia energii końcowej (Ek)

GJ/rok

17 604,31

3

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

MWh/rok

28,20

4

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

17 502,66

5

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej (Ep)

GJ/rok

18 837,09

 

    

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość

1

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI)

MW

0

2

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

szt.

27

3

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m2

30 642,07

4

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła

szt.

319

5

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii

gospodarstwa domowe (szt.)

409

Udostępnij: