ScrollTop-ico

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007-2013

Aktywny Rybnik - Miasto z Ikrą

Aktywny Rybnik - Miasto z Ikrą

Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta: Aktywny Rybnik - Miasto z Ikrą", realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja Inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, ma na celu wypromowanie oferty inwestycyjnej terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie Miasta Rybnik.

W ramach projektu planuje się następujące zadania promocyjne:

 1. Udział w targach zagranicznych "Exporeal" w Monachium - Niemcy.
 2. Udział w targach zagranicznych "MIPIM" w Cannes - Francja.
 3. Udział w targach krajowych - Środkowoeuropejskie Targi Nieruchomości CEPIF.
 4. Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w formie artykułów sponsorowanych w prasie, programów telewizyjnych oraz na stronach www.
 5. Kampania outdoorowa.
 6. Opracowanie folderów reklamowo-inwestycyjnych, albumów oraz materiałów dedykowanych.

Więcej o projekcie:

 • Przedmioty projektu: Przedmiotem projektu będzie promocja terenów sportowo-rekreacyjnych przedstawionych w koncepcji "AKTYWNY RYBNIK", która obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie ok. 100 ha na terenie oraz wokół ośrodków "Ruda" i "Kamień" w Rybniku. Mając na uwadze właściwe wykorzystanie i zabudowanie terenów będących przedmiotem promocji, została opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania o nazwie "Aktywny Rybnik". Ze względu na rozmiary i złożoność projektu, a tym samym ogromne nakłady inwestycyjne związane z jego realizacją, celowe wydaje się promowanie projektu również podczas największych, międzynarodowych targów inwestycji i nieruchomości. Beneficjentem projektu będzie Miasto Rybnik. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Rybnika.
 • Cele projektu: Bezpośrednim celem projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty inwestycyjnej Miasta wśród inwestorów, co z kolei powinno w dłuższym okresie czasu przełożyć się na wzrost inwestycji bezpośrednich na jego terenie. Na podstawie danych organizatorów szacuje się, że ofertę inwestycyjną Miasta Rybnika będzie miało okazję zobaczyć m.in. 56 100 osób uczestniczących w 3 najważniejszych imprezach targowych w branży nieruchomości. Cel projektu jest zgodny z celem głównym Poddziałania 1.2.2 Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego - którym jest "promocja inwestycyjna związana z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą". Zgodnie z założeniem twórców RPO realizacja Poddziałania 1.1.2 przyczyni się do realizacji Działania 1.1 "Wzmocnienie atrakcji inwestycyjnej regionu", którego głównym celem jest "Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie", a tym samym do realizacji celu Priorytetu I RPO "Badania i rozwój technologiczny (B+R, innowacje i przedsiębiorczość)", którym jest "Wzrost konkurencji regionalnej gospodarki opartej na wiedzy". Można więc stwierdzić, iż projekt przyczynia się także do realizacji celu głównego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, którym jest "Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu". Cel ten ma bowiem zostać osiągnięty poprzez realizacje poszczególnych priorytetów RPO, w tym Priorytetu I.
  • Cele ogólne/pośrednie projektu można natomiast określić jako:
   • wzrost ilości inicjatyw gospodarczych zachęcających do inwestowania,
   • większa promocja terenów inwestycyjnych,
   • zdobycie środków finansowych na promocję terenów inwestycyjnych,
   • wzrost ilości dokonywanych transferów nowoczesnych technologii do Miasta,
   • wzrost atrakcyjności Miasta dla inwestorów, zwiększenie wiedzy nt. zasobów Miasta,
   • napływ ludzi młodych, wykształconych,
   • lepsze wykorzystanie gospodarczych zasobów Miasta,
   • większa liczba miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców,
   • wyższe dochody w budżecie Miasta z tytułu podatków,
   • większa liczba przedsiębiorstw, potencjalnych inwestorów,
   • wzrost poziomu dywersyfikacji produkcji miejscowych przedsiębiorstw,
   • aktywizacja bezrobotnych.
 • Finansowanie projektu: Całkowite koszty realizacji projektu: 1 045 296,00 zł brutto. Suma kosztów kwalifikowanych: 1 036 146,00 zł brutto. Wysokość finansowania kosztów kwalifikowanych z EFRR: 880 724,10 zł brutto (85%).
 • Działania podejmowane w ramach projektu: W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:
 1. Udział w targach zagranicznych "Exporeal" w Monachium - Niemcy, październik 2009 r. 
  Targi te są drugim, co do wielkości wydarzeniem dotyczącym nieruchomości w Europie. Jest to impreza będąca miejscem spotkań przedstawicieli międzynarodowej branży nieruchomości, ponadbranżową, globalną siecią kontaktów oraz impulsem dla inwestycji w zyskowne segmenty rynku. W 2008 r. targi Exporeal odwiedziło 24 500 zwiedzających z 77 krajów. Swoje możliwości inwestycyjne prezentowało 1 850 wystawców z 46 państw.
 2. Udział w targach zagranicznych "MIPIM" w Cannes - Francja, marzec 2010 r.
  Targi Inwestycji i Nieruchomości MIPIM w Cannes organizowane są od 1990 r. Są najważniejszą i najbardziej prestiżową imprezą targową tego typu w Europie. Gromadzą przedstawicieli najpoważniejszych firm branży inwestycyjnej, rynku nieruchomości, biur architektonicznych, pism branżowych, miast i regionów z całego świata. Rokrocznie na 26,842 m2 powierzchni wystawienniczej swoją ofertę i projekty prezentuje duża liczba wystawców z kilkudziesięciu krajów świata. Wśród polskich miast, które przedstawiły swoją ofertę, były: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice, Szczecin, Opole i Wrocław.
 3. Udział w targach krajowych - Środkowoeuropejskie Targi Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie (maj 2010)
  To jedna z 3 najważniejszych imprez branży w Europie, obok MIPIM w Cannes i Exporeal w Monachium. W 2008 r. podczas targów Pałac Kultury i Nauki odwiedziło 2 972 uczestników reprezentujących 150 firm z 29 krajów. CEPIF w ciągu 5 lat znalazł się w ścisłej czołówce imprez branży nieruchomości w Europie. Wśród odwiedzających targi są czołowi deweloperzy, inwestorzy, agenci i zarządcy nieruchomości, inwestorzy, architekci, finansiści, prawnicy, inżynierowie, analitycy. Silną reprezentację wystawiły przedstawicielstwa polskich miast i regionów, szukające na Targach CEPIF nowych inwestorów.
 4. Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej w formie artykułów sponsorowanych w prasie, programów telewizyjnych oraz na stronach www:
  - produkcja spotu reklamowego;
  - emisja spotu w TVN 24, TVN CNBC Biznes, TVN International;
  - promocja internetowa - 14 dniowa promocja w portalu internetowym
  - promocja prasowa (Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza).
 5. Kampania outdoorowa.
 6. Opracowanie folderów reklamowo-inwestycyjnych, albumów oraz materiałów dedykowanych.
 • Koncepcja zagospodarowania

Wydarzyło się:

 

Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamieniu

W dniu 10.05.2011 r. została podpisana umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu "Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamieniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet IX "Zdrowie i rekreacja" Działanie 9.3 "Lokalna infrastruktura sportowa".

Całkowita wartość projektu: 4.011.067,03 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 3.661.200,58 zł
Dofinansowanie: 1.825.108,49 zł
Wkład własny: 2.185.958,54 zł


Okres realizacji:październik 2008 - lipiec 2011
Data oddania do użytku: 27.12.2010 r.


Przedmiotem inwestycji była budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, na terenie dzielnicy Kamień w Rybniku.
Wybudowane boisko daje mozliwości korzystania z obiektu również w okresie jesienno - zimowym.

Zakres zrealizowanej inwestycji obejmuje:
- boisko piłkarskie ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 68 x 105 m ze strefą ochonną
- 2 bramki stałe o szerokości 7,32 i wysokości 2,44 m,
- 2 bramki przenośne o szerokości 5,00 i wysokości 2,00 m,
- zadaszona trzyosobowa kabina dla sędziów,
- 2 zadaszone dziesięcioosobowe kabiny dla zawodników rezerwowych,
- piłkochwyty o wymiarach 6 m x 42 m,
- 2 zadaszone trybuny - każda na 124 osoby,
- oświetlenie boiska - 4 maszty oświetleniowe o wysokości 25 m i mocy od 120 kW do 1200 kW.

Cele projektu:
1. Podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców.
2. Możliwość organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców.
3. Możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
4. Upowszechnianie sportu jako działania przeciw nwgatywnym zjawiskom i patologiom społecznym.
5. Większa integracja mieszkańców.
6. Zwiększenie atrakcyjności miasta.

Na terenie ośrodka znajduje się również baza noclegowa - Hotel Olimpia oraz zaplecze sportowe.
Ośrodek ten ma olbrzymie tradycje sięgające lat 70. ubiegłego stulecia, kiedy to własnie w tym miejscu przygotowywały się do najwazniejszych imprez piłkarskie reprezentacje Polski Kazimierza Górskiego
i Antoniego Piechniczka.

Budowa Obwodnicy Północnej od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej

Projekt Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej, realizowany w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Finansowanie projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu: 13.099.788,93 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 11.134.820,59 zł

Harmonogram realizacji:
Termin realizacji: 2010-2011

Więcej o projekcie:

 • Cele projektu: Niniejszy projekt jest jednym z czterech zadań Projektu Kluczowego pn. "Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim- budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935" realizowanego pozakonkursową ścieżką realizacji projektów w ramach Priorytetu VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,-Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Podstawowym celem wszystkich zadań w ramach projektu kluczowego jest dostosowanie poszczególnych elementów układu drogowego w Rybniku i Żorach do powstającej obecnie autostrady A1. Z tego też powodu wsparciem w ramach niniejszego projektu objęta jest m.in. budowa obwodnicy północnej miasta Rybnika, która ma za zadanie wyprowadzić część ruchu tranzytowego z centrum miasta i odciążyć w ten sposób DW 935, która ta z kolei stanowić będzie główny szlak dojazdowy do węzła "Rowień" na autostradzie A1.
 • Przedmiot projektu: Projekt obejmuje budowę odcinka obwodnicy północnej miasta Rybnik od ul. Budowlanych do skrzyżowania ul. Rudzkiej (DW 920) i ul. Podmiejskiej (droga powiatowa łącząca DW 935 z DK 78). Planowany odcinek o długości 2 137 m, będzie drogą klasy Z ½. Dla projektowanego odcinka obwodnicy przyjęto prędkość projektową Vp=50 km/h oraz kategorie obciążenia ruchem KR5. Konstrukcję nawierzchni przyjęto dla dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu w wysokości 100 kN/oś.
 • Zakres prac:
  • budowa projektowanego odcinka jako drogi jednojezdniowej dwupasmowej o szerokości jezdni 7,0 m w przekroju ulicznym oraz 7,0 m + 2x0,5 m w przekroju drogowym,
  • budowa dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym - rond - na skrzyżowaniu ul. Budowlanych z projektowanym odcinkiem (średnica zewnętrzna 40,0 m) oraz na skrzyżowaniu projektowanego odcinka z planowanym łącznikiem ul. Storczyków - Energetyków (średnica 37,0 m),
  • przebudowa skrzyżowań w miejscach przecięcia pozostałych istniejących dróg z projektowanym odcinkiem wraz ze zmianą geometrii oraz korektą wysokościową,
  • budowa 4 zatok autobusowych, 3 placów do zawracania oraz 2 miejsc postojowych dla służb komunalnych,
  • budowa chodników o szerokości od 2,0 do 3,0 m na długości 0,93 km oraz ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3,5 m na długości 0,81 km,
  • budowa odwodnienia drogi, rowów przydrożnych oraz przepustów w miejscach przecięcia przez drogę istniejących cieków i regulację rowów poprzecznych,
  • budowa oświetlenia drogowego - 92 szt.,
  • przebudowa urządzeń WN oraz urządzeń elektroenergetycznych, przebudowa urządzeń teletechnicznych oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej.

Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku

Nazwa projektu: Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 22.01.2014

Całkowita wartość projektu: 8 634 865,11 zł

Dofinansowanie RPO: 7.339.635,34 zł

Wkład własny: 1.295.229,77 zł

Rzeczowe rozpoczęcie realizacji: 17.02.2014


Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.08.2014
Przedmiotem inwestycji będzie budowa parku tematycznego o znaczeniu regionalnym zlokalizowanego pomiędzy ulica Rudzką / ul. Kotucza, rzeką Nacyną oraz zabudowaniami kampusu. W ramach parku tematycznego planowane jest wykonanie następujących elementów: ogrody kolekcje, nasadzenia poza ogrodami kolekcji wraz z trawnikami, urządzenia eksperymentalne, plac zabaw, kamienie wspinaczkowe, boisko wielofunkcyjne, mała architektura, place i ścieżki utwardzone (w tym ścieżka rowerowa), mostek pieszo-rowerowy.

Projekt "Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach Miasta Rybnika - II etap", realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.06.02.01-00-005/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI "Zrównoważony Rozwój Miast", Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja duże miasta, nr projektu 732.

Całkowita wartość projektu wg w/wym umowy: 2 145 694,63 zł brutto

Wydatki kwalifikowane: 2 145 694,63 zł brutto

Dofinansowanie w wysokości 85%: 1 823 840,43 zł brutto

Wkład własny w ysokości 15 %: 321 854,20 zł brutto

Przedmiotem projektu była rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o: 10 kamer w dzielnicy Maroko-Nowiny, 4 kamery obserwujące w dzielnicy Śródmieście oraz 3 kamery w budynku Dworca PKP w dzielnicy Śródmieście. W ramach projektu zakupiono i zainstalowano sprzęt do korzystania z systemu - multipleksery, monitory, okablowanie. Wykonana została kanalizacja teletechniczna do funkcjonowania monitoringu.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w rejonach najbardziej zagrożonych przestępczością, a w szczególności tą najbardziej uciążliwą dla przeciętnego mieszkańca.

Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych

Umowę podpisano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V "Środowisko", Działanie 5.2 "Gospodarka Odpadami".

Projekt został wybrany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Umowa nr WND-RPSL.05.02.00-00-028/09-00 nr projektu 762

Całkowita wartość projektu: 1.732.712,98 zł

Dofinansowanie: 85 %

Wartość dofinansowania: 1.472.806,03 zł

Wkład własny: 481 428,64 zł

Okres realizacji projektu: 2008 - 2011

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie warunków do odyskiwania odpadów gruzowych w miejscu ich wytworzenia czyli na terenie Miasta Rybnika zgodnie z normami prawnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów.

Celem ogólnym projektu jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku.

Realizacja projektu umożliwi również osiągnięcie celów pośrednich:

 • redukcja ilości odpadów deponowanych w środowisku, poprzez poddawanie ich odzyskowi na terenie Rybnika,
 • ochrona zasobów naturalnych środowiska,
 • obniżenie kosztów modernizacji infrastruktury drogowej,
 • redukcja kosztów deponowania odpadów na składowiskach komercyjnych oraz transportu odpadów na te składowiska,
 • zmniejszenie ruchu na drogach lokalnych i regionalnych,
 • utworzenie infrastruktury technicznej umożliwiającej zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

W wyniku realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących rezultatów:

 • przepustowości zakładów odzysku odpadów - 50 ton na dobę
 • ilość odpadów poddawanych odzyskowi - 7000 ton rocznie

Koszt całkowity: 16.140.701,28 zł

Dofinansowanie:

- ze środków EFRR w ramach RPO: 12.461.775,22 zł- z budżetu państwa w kwocie 2 500 000,00 zł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)

Numer i nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego: 6. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Okres realizacji: październik 2007 - maj 2012

Podstawowe informacje o obiekcie:

 • Powierzchnia zabudowy: 1.690,1 m2
 • Zmodernizowana powierzchnia użytkowa: 3.663,5 m2
 • Kubatura: 25.799,0 m3

Powierzchnia zabudowy: 1.690,1 m2
Elementy podstawowej funkcji obiektu:

 • basen pływacki o wymiarach 12,5 x 25,0 m i głębokości 0,9 -1,8 m
 • widownia na 207 miejsc
 • basen do nauki pływania o wymiarach 5,9 x 8,0 m i głębokości 0,9 m
 • zespół 4 saun z szatniami, natryskami i wypoczywalnią
 • zespoły szatniowe damskie i męskie oraz dla osób niepełnosprawnych z sanitariatami i natryskami

Krótki opis projektu:
Przedmiotem inwestycji było dokończenie budowy krytej pływalni celem stworzenia nowoczesnego obiektu sportowego.

Rzeczowa realizacja projektu obejmowała:

 • Prace wykonane w latach 2007-2009 r. (podstawowy zakres) dotyczyły gruntowej modernizacji i przebudowy istniejącego obiektu.

Wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe oraz wszystkie niezbędne instalacje i zagospodarowanie terenu.

 • Prace wykonane w latach 2009-2010 dotyczyły zakupu i montażu systemu solarnego wykorzystywanego do podgrzewania c.w.u. i wspomagania podgrzewania wody basenowej.

Cele projektu:
Celem generalnym przedsięwzięcia była poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie Rybnika, w szczególności w mającej duże problemy społeczne wśród dzieci i młodzieży dzielnicy Boguszowice-Osiedle.

Cele pośrednie projektu to:

 • zmniejszenie przestępczości,
 • poprawa stanu zdrowia i podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców,
 • możliwość organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców,
 • zwiększenie liczby miejskich ośrodków sportowych,
 • podniesienie poziomu absorpcji funduszy EU przez Rybnik,
 • wzrost aktywności podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenie atrakcyjności miasta.

Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych

Projekt "Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych" (GPUE) zrealizowano na podstawie umowy nr UDA-RPSL.02.02.00-00-020/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II "Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", nr projektu - 1123

 • Całkowita wartość projektu: 2 143 360,00 zł
 • Dofinansowanie w wysokości: 1 790 804,65 zł
 • Wkład własny w wysokości: 352 555,35 zł

Przedmiotem projektu było wdrożenie w Wydziale Geodezji i Kartografii zintegrowanego systemu informatycznego (GPUE), przeznaczonego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Takie rozwiązanie technologiczne pozwala na prowadzenie baz danych w sposób zintegrowany oraz umożliwia ich udostępnianie z wykorzystaniem usług online.

Zmodernizowane zostały procedury administracyjne związane z udostępnianiem i wymianą danych, w szczególności w zakresie wymiany danych z wykonawcami prac geodezyjnych.


Kultura.rybnik.eu

Celem projektu "Kultura.rybnik.eu" jest prezentacja spójnej i kompleksowej oferty kulturalnej miasta jak najszerszemu gronu odbiorców, zainteresowanemu wydarzeniami prowadzonymi zarówno przez jednostki miejskie, jak i przez podmioty prywatne, stowarzyszenia, organizacje, parafie, czy rady dzielnic.

Projekt "Kultura.rybnik.eu" realizowany jest w ramach działania 4.2 - Systemy informacji kulturalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 1.929.188,40 zł

Dofinansowanie: 85 %

Wartość dofinansowania: 1.639.810,14 zł

Promuj wydarzenia kulturalne za darmo (parametry spota)

Przedmiotem projektu pt. "Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku", realizowanego w ramach Działania 5.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, jest likwidacja azbestu oraz zastąpienie usuniętych elementów nowymi, neutralnymi dla środowiska w trzech budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miasta Rybnika. Ogółem w ramach całego projektu zostaną usunięte 64 tony materiałów zawierających azbest.

Finansowanie projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 252 395,60 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1.910 958,61 zł

Harmonogram realizacji:

Termin realizacji: 2008 - 2010

Więcej o projekcie:

 • Przedmiot projektu: Przedmiotowy projekt polega na usunięciu elementów zawierających azbest z budynków użyteczności publicznej: Zespołu Szkół nr 3, Szkoły Podstawowej nr 22 i przychodni przy ul. Orzepowickiej oraz zastąpienie ich nowymi elementami nie stwarzającymi zagrożenia dla środowiska.

W Zespole Szkół nr 3 znajdującym się na terenie dzielnicy Maroko-Nowiny uczy się obecnie 834 uczniów oraz jest zatrudnionych ponad 100 pracowników. W budynku tym azbest znajduje się w zewnętrznych pokryciach elewacji, której powierzchnia wynosi 6 678 m2.

W Szkole Podstawowej nr 22 znajdującej się w dzielnicy Niedobczyce uczy się obecnie 387 uczniów i jest zatrudnionych 50 pracowników. Azbest w tym budynku znajduje się w zewnętrznych pokryciach elewacji, której powierzchnia wynosi 2 561 m2.

Azbest znajduje się również w zewnętrznych pokryciach elewacji o powierzchni 589 m2, budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej w dzielnicy Maroko-Nowiny. Obecnie obiekt obsługuje ok. 2 tys. pacjentów rocznie.

Wszystkie ww. budynki zostały zaprojektowane i wybudowane w latach 80 i 90 ubiegłego stulecia, a ich stan techniczny można określić jako dobry. Jednak w związku z obecnością azbestu w zewnętrznym pokryciu elewacji (z widocznymi śladami kruszenia się płyt) stwarzają obecnie poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi z nich korzystających, a także okolicznych mieszkańców. Z uwagi na fakt, iż dwa z trzech budynków użyteczności publicznej zawierających azbest to duże szkoły, realizacja tego projektu jest w sposób szczególny uzasadniona.

 • Zakres prac: Podjęte w ramach projektu prace będą polegały na usunięciu elementów zawierających azbest z budynków Zespołu Szkół nr 3, Szkoły Podstawowej nr 22 i przychodni przy ul. Orzepowickiej oraz zastąpienie ich nowymi elementami nie stwarzającymi zagrożenia dla środowiska. Zakres i kolejność robót modernizacyjnych dla poszczególnych budynków:
 1. czynności przygotowawcze,
 2. zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy,
 3. rozbiórka okładzin elewacyjnych azbestowo-cementowych z ich wywozem,
 4. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych przy użyciu płyt styropianowych, wykonanie warstwy elewacyjnej,
 5. wykonanie docieplenia ścian piwnicznych przy użyciu płyt polistyrenowych, oraz wykonanie opaski wokół budynku.

Planuje się, iż w wyniku projektu zostaną usunięte 64 tony elementów zawierających azbest. Rozbiórka okładzin azbestowo-cementowych będzie prowadzona ręcznie z zachowaniem właściwych warunków pracy i odpowiedniego zabezpieczenia obiektów i terenu. Wszystkie zdemontowane odpady niebezpieczne będą odpowiednio opakowane, opatrzone w etykiety i zewidencjonowane.

 • Cechy projektu: Celem bezpośrednim projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska w najbliższej okolicy przewidzianych do modernizacji budynków (ZS nr 3, SP nr 22, przychodnia przy ul. Orzepowickiej) poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest zdeponowanych obecnie w środowisku, co powinno w dłuższym okresie przełożyć się na poprawę jakości powietrza. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie rezultatu projektu, którym jest unieszkodliwienie 64 ton odpadów zawierających azbest. Dodatkowo przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji następujących celów pośrednich:
  • poprawy warunków życia i jakości życia mieszkańców Rybnika, a zwłaszcza dotyczy to dzielnic, w których projekt jest realizowany,
  • spadku zagrożenia zdrowia spowodowanego uszkodzonymi materiałami budowlanymi zawierającymi azbest (spadek zachorowań wywołanych obecnością azbestu w środowisku)
  • poprawy warunków pracy i nauki w placówkach objętych projektem.

Projekt przyczyni się także do realizacji celu głównego priorytetu V RPO, którym jest "ochrona oraz poprawa jakości środowiska". Zgodnie z założeniami twórców RPO usuwanie azbestu z budynków użyteczności publicznej przyczyniać się będzie do ograniczenia ilości odpadów zdeponowanych w środowisku i tym samym do realizacji celu głównego priorytetu.

Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku

Projekt "Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku" zrealizowano na podstawie umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-00-020/10-00w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II "Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego", nr projektu - 953.

 • Całkowita wartość projektu wynosi: 14 292 351,22 zł brutto.
 • Wydatki kwalifikowane: 13 992 839,73 zł brutto.
 • Dofinansowanie w wysokości: 11 756 852,74 zł brutto.
 • Wkład własny w wysokości: 2 535 498,48 zł brutto.
 • Termin realizacji: 2010 - 2013.

Przedmiotem projektu była budowa szkieletowej sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Rybnika wraz z publicznymi punktami dostępu do Internetu.

W ramach projektu wybudowano 59 km sieci w 13 z 27 dzielnic miasta, stworzono 4 publiczne punkty dostępu do Internetu oraz połączono światłowodową siecią szerokopasmową 133 instytucje publiczne działające na terenie Rybnika.

Wybudowana infrastruktura pasywna będzie udostępniana na zasadach rynkowych wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym świadczącym usługi bezpośrednio dla mieszkańców oraz firm działających na terenie miasta.

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie Rybnika.

Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – etap II

Projekt "Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II" zrealizowano na podstawie umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-00-009/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II "Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego", nr projektu - 1191.

 • Całkowita wartość projektu wynosi: 7 931 446,68 zł brutto.
 • Wydatki kwalifikowane: 7 927 865,75 zł brutto.
 • Dofinansowanie w wysokości 6 738 711,38 zł brutto.
 • Wkład własny w wysokości: 1 192 735,29 zł brutto.
 • Termin realizacji: 2010 - 2014.

Przedmiotem projektu była budowa szkieletowej sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Rybnika wraz z publicznymi punktami dostępu do Internetu.

W ramach projektu wybudowano 43 km sieci w 14 z 27 dzielnic miasta, stworzeono 7 publicznych punktów dostępu do Internetu (w tym 5 przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz połączono światłowodową siecią szerokopasmową 47 instytucji publicznych działających na terenie Rybnika.
Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie Rybnika.

Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

Nr i nazwa priorytetu programu operacyjnego:
6. "Zrównoważony rozwój miast"

Nr i nazwa działania / poddziałania:
6.2.1 "Rewitalizacja - duże miasta"

Wartość projektu: 4.764.643,99 zł w tym wysokość dofinansowania 3.995.153,98 zł(83,85%)


Okres realizacji: maj 2009 - styczeń 2010 r.

Ogólna charakterystyka obiektu:
Powierzchnia zabudowy: 2.324,40 m2
Powierzchnia użytkowa: 3.920,90 m2
Kubatura: 28.500,00 m3

Elementy projektu objęte dofinansowaniem:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Realizacja: 2007 r.
  Wykonawca: Jednostka projektowa "PROJEKT 3" s.c., 44-200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5
 2. Remont parkietu sali głównej; demontaż istniejącego i ułożenie nowego parkietu, cyklinowanie, odtworzenie linii boisk i lakierowanie. Realizacja: 2007 r.
  Wykonawca: Zakład Obróbki i Handlu Drewnem, 36-122 Dzikowiec 110
 3. Remont sanitariatów. Wykonanie remontu 1 węzła szatniowo-sanitarnego obejmującego wymianę instalacji wod-kan i elektrycznej oraz roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe (wymiana stolarki wewnętzrnej, wymiana okładzin z płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, roboty malarskie). Realizacja: 2007 r.
  Wykonawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, 44-200 Rybnik, ul. Wysoka 15/17
 4. Termomodernizacja i remont części pomieszczeń. W zakresie termomodernizacji zostały docieplone ściany zewnętrzne (murowane i stropy podcienia płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm, obudowa konstrukcji stalowej warstwowymi płytami z blachy stalowej ocynkowanej i fabrycznie lakierowanej z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 12 cm) oraz dach w poziomie stropu nad pomieszczeniami użytkowymi matami z wełny mineralnej gr. 20 cm. Częściowo wymieniona została konstrukcja stalowa elewacji. Wymieniona została w 100% stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne, wykonano nowe tynki strukturalne.
  W zakresie remontu pomieszczeń modernizacja obejmowała całe zaplecze administracyjne i sanitarno - szatniowe na poziomie parteru, halę główną (obudowa sufitu i ścian) oraz pomieszczenia ochrony i nowy węzeł sanitarny na poziomie przyziemia. Zainstalowana została przyschodowa, zewnętrzna platforma dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym. Łącznie z robotami budowlanymi wykonano wymianę instalacji wewnętrznych w zakresie instalacji elektrycznej, wod -kan, c.o., wentylacji mechanicznej oraz sieci strukturalnej; zabudowano węzeł wymiennikowy na potrzeby c.o.
  Realizacja 2009 - 2010 r.
  Wykonawca: P.R.B "ERBUD" sp. z o.o., 44-207 Rybnik , ul. Podmiejska 71


Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach - II etap

Projekt "Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach - II etap", realizowany w ramach Działania 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, obejmuje modernizację istniejącej hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach. Projekt przewiduje w szczególności przebudowę oraz renowację istniejących pomieszczeń hali i dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu przyczyni się do udostępnienia mieszkańcom dzielnicy Boguszowice Osiedle oraz mieszkańcom innych dzielnic nowoczesnego obiektu sportowego.

Finansowanie projektu

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 358 239,99 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO: 1 978 987,49 zł

Zmodernizowana powierzchnia

Hala: 1395,0 m2

Harmonogram Realizacji

Termin realizacji: październik 2009 - maj 2010

Więcej o projekcie:

 • Przedmioty projektu: Niniejszy projekt będzie II etapem modernizacji hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach. W ramach tego etapu zaplanowano prace, które będą stanowić uzupełnienie dla inwestycji wykonanych w etapie I. Prace związane z II etapem modernizacji hali koncentrują się głównie na tzw. przyziemiu (hala sportowa składa się obecnie z 3 poziomów: przyziemia, parteru oraz piętra), w którym mieszczą się m.in.: sale treningowe wykorzystywane przez sekcję bokserską, siłownia i pomieszczenia techniczne, a także na montażu nowych i wymianie istniejących instalacji służących do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
  Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Rybnika.
 • Cele projektu: Celem generalnym przedsięwzięcia jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie Rybnika, w szczególności wśród dzieci i młodzieży dzielnicy Boguszowice Osiedle.
  Cele pośrednie projektu to:
  • podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców, co wpłynie na poprawę stanu ich zdrowia,
  • możliwość organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców,
  • możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i promocji zdrowego trybu życia,
  • upowszechnianie sportu jako działania przeciw negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym,
  • większa integracja mieszkańców,
  • zwiększenie atrakcyjności miasta.

  Projekt będzie realizowany w ramach działania 9.3. RPO, którego celem jest "Poprawa warunków spędzania czasu wolnego". Jak więc widać cele projektu i działania są w zasadzie tożsame, co świadczy o wysokim stopniu realizacji celu działania.Niniejszy projekt przyczyni się do realizacji celu głównego priorytetu IX RPO, którym jest "Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu". Zgodnie z założeniami twórców RPO modernizacja obiektów sportowych stwarza bowiem warunki do podjęcia większej aktywności fizycznej co z kolei sprzyja poprawie stanu zdrowia mieszkańców. Realizując cele priorytetu i działania projekt przyczyni się również częściowo do realizacji celu głównego programu, którym jest "stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu". Projekt będzie wspomagał proces rozwoju w płaszczyźnie społecznej poprzez poprawę jakości życia mieszkańców.

Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR

Projekt "Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR" realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.02.02.00-00-018/09-00w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II "Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", nr projektu - 1251.

 • Całkowita wartość projektu wynosi: 3 258 492,51 zł brutto.
 • Wydatki kwalifikowane: 3 229 025,84 zł brutto.
 • Dofinansowanie w wysokości: 2 524 296,00 zł brutto.
 • Wkład własny w wysokości: 734 196,51 zł brutto.
 • Termin realizacji: 2010 - 2014.

Projekt ma na celu uruchomienie jednolitego elektronicznego systemu obiegu dokumentów (SEOD) w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych w celu ujednolicenia systemu zarządzania dokumentami, zwiększenia usług świadczonych drogą elektroniczną o zadania realizowane przez podległe jednostki, a tym samym skrócenie czasu podejmowania decyzji i usprawnienia zarządzania miastem. Budowa intranetu i wdrożenie SEOD w jednostkach doprowadzi do ujednolicenia e-usług i zgromadzenia ich na jednolitej dla miasta Platformie Elektronicznych Formularzy (SEKAP, ePUAP).

Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do RSIP

10 maja 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu nr 05.04.00-106/10 dla Działania 5.4 Zarządzanie Środowiskiem, Priorytetu V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na 6 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania znalazł się rybnicki projekt pn. "Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej".

Celem projektu jest opracowanie mapy akustycznej Rybnika w formie ogólnodostępnego kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego zintegrowanego z Rybnickim Systemem Informacji Przestrzennej.

Konieczność sporządzenia mapy akustycznej dla miasta Rybnika wynika z Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku zgodnie, z którą wykonanie strategicznej mapy akustycznej jest obowiązkowe dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy. Obowiązek sporządzenia oceny stanu akustycznego środowiska spoczywa na staroście, który jest zobligowany sporządzić mapę do 30 czerwca 2012 roku, a następnie co 5 lat dokonywać jej aktualizacji.

Strategiczna mapa akustyczna stanowić będzie uśrednioną mapę hałasu emitowanego do środowiska przez różne grupy źródeł, dającą możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia hałasem na terenie miasta, możliwość stwierdzenia przyczyn tego stanu oraz możliwość realizacji ogólnych prognoz (tendencji) zmian hałasu. Mapa prezentować będzie wartości średnie w odniesieniu do roku i stanowić podstawowy element ekspertyz i opracowań akustycznych, których zadaniem jest:

 • planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, racjonalne gospodarowanie emisjami,
 • ocena oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko (budowa nowych dróg, obwodnic, modernizacja istniejących szlaków komunikacyjnych),
 • ocena oddziaływania inwestycji przemysłowych na środowisko (budowa nowego zakładu przemysłowego, analiza możliwości obniżenia emisji hałasu z terenu istniejącego już zakładu, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na emisję, itp.),
 • określanie źródeł hałasu odpowiedzialnych za przekroczenia wartości dopuszczalnych w środowisku, itp.),
 • racjonalne planowanie zakresu i kolejności prac wyciszeniowych,
 • szacowanie skuteczności planowanych działań wyciszeniowych na terenie zakładu.

Zgodnie z przyjętym założeniem mapa akustyczna Rybnika stanowić będzie również istotny element systemu zarządzania środowiskiem na szczeblu gminnym. Umożliwi kontrolę i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego na terenie Rybnika oraz stanowić będzie podstawowe narzędzie do opracowania programu ochrony przed hałasem, którego celem jest ograniczanie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko i mieszkańców.

Obszar objęty mapą akustyczną obejmować będzie zasięgiem teren w granicach administracyjnych Miasta Rybnika. Całkowita powierzchnia terenu wynosi 148,36 km2.

Koszt realizacji projektu:

473 750,67 zł - kosztów kwalifikowanych, z czego:
402 688,06 zł - dotacja RPO WSL (85%),
71 062,60 zł - wkład własny Miasta Rybnika (15%).

Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku

Projekt "Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku", realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja Inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, ma na celu wypromowanie oferty inwestycyjnej obejmującej 3 sąsiadujące ze sobą obszary zlokalizowane w południowo-wschodniej części Rybnika w dzielnicy Kłokocin.

W ramach projektu planuje się następujące zadania promocyjne:

 1. Przygotowanie kampanii promocyjnej (przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, a także projektu zabudowy stoiska wraz z usługami towarzyszącymi).
 2. Udział w targach zagranicznych "Exporeal" w Monachium - Niemcy.
 3. Udział w targach zagranicznych "MIPIM" w Cannes - Francja.
 4. Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w prasie i TV w postaci artykułów sponsorowanych w prasie i spotów telewizyjnych, a także kampanii outdoorowej.

Cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta wśród inwestorów. Dotarcie z informacją o możliwości zakupu gruntów do jak największej grupy potencjalnych odbiorców powinno spowodować znalezienie odpowiednich nabywców, którzy po zakupie nieruchomości rozpoczną na niej działalność gospodarczą. W wyniku tego powstaną nowe miejsca pracy, które wygenerują dodatkowe dochody budżetu miasta.

Cel bezpośredni zadania jest zgodny z celem Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna RPO WSL na lata 2007-2013, jakim jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie poprzez promocję inwestycyjną związaną z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą.

Cele ogólne/pośrednie projektu można określić jako:

 • Zdobycie środków finansowych na wysokiej klasy materiały promocyjne,
 • Większa ilości inicjatyw gospodarczych, promocyjnych zachęcających do inwestowania: kampania promocyjna w kraju i zagranicą,
 • Zwiększenie wiedzy nt. dostępnych zasobów inwestycyjnych miasta,
 • Wypromowanie terenów inwestycyjnych w południowo-wschodniej części miasta,
 • Większa liczba potencjalnych inwestorów,
 • Wzrost liczby podmiotów prywatnych w branży przemysłowej i handlowej,
 • Wyższe dochody w budżecie miasta z tytułu podatków,
 • Większy poziom dywersyfikacji produkcji miejscowych przedsiębiorstw,
 • Wzrost atrakcyjności miasta dla obecnych i potencjalnych mieszkańców - wzrost liczby mieszkańców,
 • Aktywizacja bezrobotnych - spadek liczby długotrwale bezrobotnych.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu będzie promocja terenów inwestycyjnych znajdujących się dzielnicy Kłokocin o łącznej powierzchni 31,2763 ha.

Finansowanie projektu

Całkowite koszty realizacji projektu: 1.742.150,00 zł brutto.

Suma kosztów kwalifikowanych: 1.677.490,00 zł brutto.

Wysokość finansowania kosztów kwalifikowanych z EFRR: 1.425.866,50 zł brutto (85%).

Działania podejmowane w ramach projektu

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:

A. Przygotowanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych.
Koncepcja zagospodarowania terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-wschodniej części Rybnika w dzielnicy Kłokocin oprócz części opisowej zawierać będzie również wizualizację, analizę wariantową nowych połączeń drogowych, analizę rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej oraz wstępną kalkulację kosztów.

B. Udział w targach inwestycyjnych

 1. Projekt i zabudowa stoiska wraz z usługami towarzyszącymi (usługi tłumaczy, hostessy, wykonanie, montaż, demontaż i transport stoiska, przechowanie, obsługa stoiska),
 2. Udział w targach Targi MIPIM w Cannes - marzec 2012 r.
 3. Udział w targach EXPOREAL w Monachium - październik 2012 r.

C. Materiały promocyjne

 1. folder z ofertą inwestycyjną (2000 sztuk)
 2. gadżety promocyjne (3000 sztuk)

D. Kampania promocyjna

 1. Spacer wirtualny w 3D wraz z aplikacją e-miasta dotyczącą terenu inwestycyjnego i otoczenia
 2. Produkcja spotu reklamowego
 3. Emisja spotu reklamowego w TVN 24, Polsat News
 4. Film reklamowy
 5. Promocja internetowa,
 6. Promocja prasowa,
 7. Kampania outdoorowa.
 8. Strona internetowa projektu

Dodatkowo projekt obejmie:

A. Opracowanie studium wykonalności,

B. Przygotowanie założeń dotyczących promocji terenu inwestycyjnego (projekty graficzne, logo, kolorystyka, nośniki) oraz opisu przedmiotu zamówienia dla postępowań realizowanych w ramach przetargów nieograniczonych w projekcie.

C. Zarządzanie projektem

Termin realizacji projektu: II kwartał 2011 - IV kwartał 2012r.

Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej (DW 920) w Rybniku

Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej (DW 920) w Rybniku

Inwestycja realizowana w całości w 2015 r. Prace obejmowały przebudowę samego mostu, wraz z drogami dojazdowymi i kanalizacją deszczową oraz przebudowę sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, wodociągowej i budowę oświetlenia ulicznego.

 • Wartość projektu - 3.457.555,67
 • Przyznane dofinansowanie - 3.457.555,66 zł

Przebudowa skrzyżowania ulic Willowej, Szewczyka i Bieli w Rybniku na rondo

Przedmiotem projektu była przebudowa tradycyjnego skrzyżowania ulic Willowej, Szewczyka i Bieli w Rybniku na rondo typu "małego" o średnicy zewnętrznej 26 m oraz dróg wlotowych w niezbędnym zakresie.

Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (kołowego oraz pieszego) poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Willowej, Szewczyka i Bieli w Rybniku, w rezultacie której mają na nim zostać całkowicie wyeliminowane wypadki drogowe.

Miasto Rybnik uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 7.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Zrealizowane w 2010 roku przedsięwzięcie pozyskało wsparcie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ok. 1 mln złotych przy maksymalnym poziomie dofinansowania 85%. Finalna kwota dotacji będzie znana po ostatecznym ustaleniu wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zakres prac:

 • budowa ronda typu "małe",
 • przebudowa dróg wlotowych dla KR5 i KR3,
 • budowa 2 zatok autobusowych,
 • budowa kanalizacji deszczowej o długości 260 m,
 • budowa chodników o długości 308 m,
 • budowa 11 punktów oświetleniowych.

Wartość zadania (według umowy o dofinansowanie):

wartość całkowita projektu: 1 165 703,79 zł

wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 990 848,21 zł

Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin...

Projekt "Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych", realizowany w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Finansowanie projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu: 8.761.057,57 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 3.302.056,01 zł

Harmonogram realizacji:
Termin realizacji: 2010-2011

Więcej o projekcie:

 

 • Cele projektu: Projekt stanowi jeden z elementów powiązanych ze sobą działań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto Rybnik, zmierzających ostatecznie do gospodarczego aktywizowania terenów dzielnicy Kłokocin w kontekście budowanej przez dzielnicę autostrady A1. W rejonie oddziaływania inwestycji znajduję się m.in. kilkadziesiąt hektarów obecnie nie wykorzystywanych gruntów przeznaczonych pod inwestycję, które po wybudowaniu autostrady wraz z dwoma nieodległymi węzłami (węzeł Rowień i Świerklany) znacząco zyskają na atrakcyjności. Dodatkowo w planie zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Rybnika w dzielnicy Kłokocin przewidziano przemysłowe, produkcyjne, magazynowe i handlowo-usługowe przeznaczenie terenów, usytuowanych wzdłuż ulic Włościańskiej i Poligonowej.
 • Przedmioty projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin. Inwestycja ta ma poprawić parametry dróg oraz obiektów inżynieryjnych w tym rejonie oraz ułatwić dostęp do znajdujących się w dzielnicy terenów inwestycyjnych.
  W ramach przedsięwzięcia modernizowane będą odcinki ulic Włościańskiej (droga powiatowa) o długości 295 m i Poligonowej (droga gminna) o długości 626 m, a także przebudowany zostanie wiadukt drogowy nad torami kolejowymi w ciągu ul. Włościańskiej. Przebudowa zostanie również przynależna drogom infrastruktura techniczna. W ramach niniejszego projektu planuje się także wykonanie oświetlenia ulicznego oraz systemu kanalizacji.
 • Zakres pracy: 
  • podniesienie nośności przebudowywanych dróg - dostosowanie konstrukcji nawierzchni ulic istniejących dla kategorii ruchu KR5 (wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy wiążącej z asfaltobetonu i ścieralnej z SMA),
  • poszerzenie chodników na długości 626 m, wykonanie nowych chodników o długości 383 m i ciągów pieszo-rowerowych na długości 400 m, przebudowanie i utwardzenie poboczy na długości 1630 m,
  • modernizacja wiaduktu drogowego- przystosowanie konstrukcji do nośności 115 kN/oś,
  • wykonanie oświetlenia ulicznego,
  • wykonanie systemu kanalizacji

Przebudowa ulicy Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku łączącej DW nr 920 (ulica Rudzka) z DK nr 78 (ulica Gliwicka) – etap I

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku łączącej DW nr 920 (ulica Rudzka) z DK nr 78 (ulica Gliwicka) - etap I

Całkowity koszt realizacji projektu: 9.751.513,11 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 8.288.786,14 zł
Udział własny: 1.462.726,97 zł

Projekt "Przebudowa ulicy Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku łączącej DW nr 920 (ulica Rudzka) z DK nr 78 (ulica Gliwicka) - etap I", realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPSL.07.01.01-00-011/09-00, w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, objął przebudowę odcinka ulicy Podmiejskiej wraz z obiektem mostowym nad rzeką Rudą.

Harmonogram realizacji
Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji: 10 czerwca 2014 r.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji: 13 lutego 2015 r.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest pierwszy etap przebudowy ulicy Podmiejskiej polegający na poszerzeniu i dostosowaniu do nośności 115 kN/oś 558 metrowego odcinka od skrzyżowania z ulicą Rudzką do skrzyżowania z ulicą św. Maksymiliana. W ramach przebudowy zostanie zmodernizowany także most nad rzeką Rudą. W wyniku przebudowy, zwiększy się jego nośność do 50T (200 kN/oś) - klasa "A" obciążenia wg normy PN-85/S-1050 "Obiekty mostowe. Obciążenia". Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika.

Cele projektu

Podstawowym celem zadania jest poprawa jakości systemu transportowego obsługującego ruch tranzytowy na terenie Rybnika poprzez przebudowę części ulicy Podmiejskiej, jednego z elementów docelowego systemu komunikacyjnego, pozwalającego wyprowadzić dużą część ruchu tranzytowego z centrum Rybnika. Ponadto projekt ten wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, takie jak: "ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego", "udrożnienie sieci drogowej województwa", "poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej".

Zakres prac związanych z przebudową obejmuje wykonanie:

 • nowych przyczółków mostu,
 • nowej płyty pomostowej i płyt przejściowych,
 • nowej izolacji oraz nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej,
 • elementów bezpieczeństwa (barieroporęcze),
 • odwodnienia mostu,
 • przebudowy odcinka drogi z poszerzeniem jezdni do 7m, przystosowaniem konstrukcji do nośności 115 kN/oś i kategorii ruchu KR6,
 • obustronnych poszerzeń chodników i ciągów pieszo-rowerowych do szerokości 2,5-3,5m, przebudowa oświetlenia ulicznego (29 punktów oświetleniowych),
 • przebudowy kanalizacji deszczowej, urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej w Rybniku

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach RPO Województwa Śląskiego 2007-2013 na projekt "Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej w Rybniku".

Inwestycja zrealizowana w latach 2014-2015 roku, która obejmowała przebudowę 1028 m istniejącej drogi.

Wartość projektu: 7.870.285,41 zł,

przyznane dofinansowanie: 4.128.139,04 zł.

Przebudowa ul. Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do łącznika Tkoczów – Małachowskiego

Przebudowa ul. Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do łącznika Tkoczów - Małachowskiego


Inwestycja zrealizowana w latach 2013-2014, która obejmowała przebudowę 1176 m istniejących dróg oraz budowę 187 m nowego odcinka drogi.

 • Wartość projektu wyniosła - 6 413828,40 zł
 • Przyznane dofinansowanie - 4 128 581,34.

Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granicy miasta

Wartość całkowita projektu: 27 173 514,43 zł,

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 22 208 997,93 zł

Zakończenie rzeczowej realizacji: 5.11.2012 r.

Przedmiot projektu

Projekt obejmuje przebudowę ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granicy miasta o długości 4,3 km. Dla projektowanego odcinka obwodnicy przyjęto prędkość projektową Vp=60 km/h oraz kategorie obciążenia ruchem KR5. Konstrukcję nawierzchni przyjęto dla dopuszczalnego nacisku na pojedynczą oś pojazdu w wysokości 115 kN/oś.

Cele projektu

Niniejsze przedsięwzięcie jest jednym z czterech zadań Projektu Kluczowego pn. "Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935" objętego pozakonkursową ścieżką realizacji projektów w ramach Priorytetu VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, znajdującego się na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. Podstawowym celem wszystkich zadań w ramach projektu kluczowego jest dostosowanie poszczególnych elementów układu drogowego w Rybniku i Żorach do powstałej autostrady A1. Z tego też powodu wsparciem w ramach niniejszego projektu objęta jest m.in. przebudowa ulicy Żorskiej w Rybniku, która ma stanowić główny szlak dojazdowy do węzła "Rowień" na autostradzie A1.

Zakres prac

 • przebudowa i lokalne poszerzenie jezdni do 3 pasów ruchu,
 • przebudowa skrzyżowań ulicy Żorskiej z ulicą Ligocką, Sygnały i Gotartowicką na ronda (średnica zewnętrzna 35 m),
 • wybudowanie obustronnych chodników w przekroju ulicznym,
 • przebudowa i utwardzenie poboczy w przekroju drogowym,
 • wykonanie lewoskrętów,
 • budowa zatok autobusowych,
 • budowa przepustów, kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych oraz zabudowa zespołów urządzeń podczyszczających,
 • przebudowa sieci teletechnicznej i elektrycznej oraz budowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa sieci wodociągowej.

Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935

Projekt "Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935", realizowany w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, obejmuje przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Raciborskiej w Rybniku na drodze wojewódzkiej nr 935.

Finansowanie projektu
Całkowity koszt realizacji projektu: 10.967.084,76 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 7.402.782,21 zł

Harmonogram realizacji
Termin realizacji: 2009 - 2010

Więcej o projekcie:

 • Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu będzie przebudowa wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Raciborskiej w Rybniku. Wiadukt przekracza dwutorową zelektryfikowaną linię kolejową PKP relacji Sumina - Rybnik i stanowi element ciągu drogi wojewódzkiej nr 935. W wyniku przebudowy, zwiększy się jego nośność z obecnych 20T do 40T (150 kN/oś) - klasa "B" obciążenia wg normy PN-85/S-1050 "Obiekty mostowe. Obciążenia". Po przebudowie obiekt będzie stanowił swobodnie podpartą, trzyprzęsłową konstrukcję belkową zespoloną z żelbetonową płytą pomostową. Ustrój nośny będą tworzyć prefabrykowane belki strunobetonowe typu T15 o wysokości 75 cm, rozmieszczone w rozstawie 90 cm. Szerokość jezdni na wiadukcie będzie wynosiła 8,00 m, zaś szerokość chodników wyniesie 2,54 m oraz 4,24 m.
  Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Rybnika.
 • Cele projektu: Niniejszy projekt jest jednym z czterech zadań Projektu Kluczowego pn. "Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935" realizowanego pozakonkursową ścieżką projektów w ramach Priorytetu VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Podstawowym celem wszystkich zadań w ramach projektu kluczowego jest dostosowanie poszczególnych elementów układu drogowego w Rybniku i Żorach do powstającej obecnie autostrady A1. Z tego też powodu wsparciem w ramach niniejszego projektu objęta jest m.in. DW 935 na terenie Rybnika, która jako element drogi Pszczyna - Racibórz stanowi główny ciąg dojazdowy do planowego węzła "Rowień" w Żorach.
  Ponadto projekt ten wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, takie jak: "ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego", "udrożnienie sieci drogowej województwa", "poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej".
 • Zakres prac związanych z przebudową wiaduktu obejmuje:
  • wykonanie nowych fundamentów, ścian przyczółków oraz skrzydeł,
  • ułożenie nowych belek typu T15,
  • wykształcenie poprzecznic skrajnych oraz na podporach pośrednich,
  • wykonanie nowych płyt przejściowych,
  • wykonanie nowej izolacji oraz nawierzchni jezdni i chodników,
  • wykonanie nowych dylatacji bitumicznych,
  • wykonanie nowej zabudowy chodników (poszerzenie chodników),
  • wykonanie elementów bezpieczeństwa (barieroporęcze, osłony przeciwporażeniowe),
  • przebudowa (poszerzenie) istniejących filarów,
  • wykonanie elementów obsługi (schody),
  • przeprowadzenie w chodnikach instalacji teletechnicznych i energetycznych,
  • montaż latarni na obiekcie,
  • wykonanie odwodnienia obiektu.

Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935

Projekt "Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935", zrealizowany w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, objął przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Żorskiej w Rybniku na drodze wojewódzkiej nr 935.

Finansowanie projektu
Całkowity koszt realizacji projektu: 5.343.064,06 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 4.969.049,57 zł

Harmonogram realizacji
Termin realizacji: 2012

 • Przedmiot projektu
  Przedmiotem projektu była przebudowa wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Żorskiej w Rybniku. Wiadukt przekracza linię kolejową nr 302 Kotlarnia-Paruszowiec-Boguszowice. W wyniku przebudowy, zwiększyła się jego nośność do 50T (200 kN/oś) - klasa "A" obciążenia wg normy PN-85/S-1050 "Obiekty mostowe. Obciążenia". Po przebudowie obiekt stanowi swobodnie podpartą, jednoprzęsłową konstrukcję belkową zespoloną z żelbetonową płytą pomostową. Ustrój nośny tworzą prefabrykowane belki strunobetonowe typu T27 o wysokości 1,1 m. Szerokość jezdni na wiadukcie wynosi 11 m, zaś szerokość chodnika 1,5 m i ścieżki rowerowej 2,5 m. Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik. Projekt zrealizowany przez Urząd Miasta Rybnika.
 • Cele projektu
  Podstawowym celem zadania było dostosowanie układu drogowego w Rybniku, do powiązania z wybudowaną autostradą A1. Z tego też powodu wsparciem w ramach niniejszego projektu objęta była przebudowa DW 935 na terenie Rybnika, która stanowi główny ciąg dojazdowy do węzła "Żory". Zły stan techniczny obiektu mostowego w ciągu ulicy Żorskiej mógł w krótkim czasie doprowadzić do konieczności ograniczenia ruchu, co najmniej dla samochodów ciężarowych i autobusów.
  Ponadto projekt ten wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, takie jak: "ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego", "udrożnienie sieci drogowej województwa", "poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej".

W związku z wystąpieniem oszczędności w priorytecie VII - Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, zrealizowany przez Miasto Rybnik w 2012 roku projekt o nazwie "Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935", został uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego przesunięty z listy rezerwowej do grona przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych.

W związku z tym, 29 maja 2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania.

Wartość całkowita projektu 5 366 331,86 zł,
Wartość dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 561 382,08 zł.

Renowacja Bazyliki Mniejszej p.w. Św. Antoniego w Rybniku

Projekt "Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej p.w. Św. Antoniego w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 4", realizowany w ramach Działania 4.1. Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, obejmuje renowację Bazyliki Mniejszej p.w. Św. Antoniego w Rybniku związaną ze złym stanem technicznym budynku.

Finansowanie projektu

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 828 308,48 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 954 062,20 zł
Wkład własny 15 % - środki parafii - 874 246,28 zł

Harmonogram realizacji

Termin realizacji: 2009 - 2011

Więcej o projekcie:

 • Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest renowacja budynku Bazyliki p.w. Św. Antoniego w Rybniku wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz instalacją systemów zabezpieczających. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących prac:
  • renowację elewacji bazyliki,
  • renowację ceglanego ogrodzenia,
  • przełożenie i naprawę pokrycia dachowego bazyliki,
  • adaptację wieży południowej bazyliki na cele turystyczne polegającą na zabudowie wewnętrznych schodów - utworzenie miejsca widokowego,
  • zabezpieczenie przeciwpożarowe wież i zabudowę instalacji sygnalizacji pożaru,
  • rozbudowę systemu sygnalizacji: włamania i napadu,
  • rozbudowę systemu telewizji dozorowej,
  • zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

   W sumie renowacji poddanych zostanie 10 795,5 m2 powierzchni obiektu, w tym 3 218,5 m2 dachu, 6 063 m2 elewacji, 1 514 m2 ogrodzenia, zainstalowane zostaną 4 systemy zabezpieczenia przed zagrożeniami. Przyjęte rozwiązania techniczne są optymalne dla tego typu obiektów i uwzględniają jego zabytkowy charakter.
   Beneficjentem projektu jest Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Antoniego w Rybniku. Projekt będzie realizowany przy współudziale Miasta Rybnik.
 • Cele projektu: Celem bezpośrednim projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń budynku bazyliki jako znaczącego obiektu dziedzictwa kulturowego ziemi rybnickiej i całego województwa. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez modernizację obiektu.
  Wśród celów pośrednich można wymienić: zwiększenie atrakcyjności oraz wzbogacenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej miasta, a także zwiększenie ruchu turystycznego w mieście.
  Planuje się, że rezultatami projektu będą: imprezy kulturalne zorganizowane w odnowionym obiekcie dziedzictwa kulturowego oraz zabezpieczenie budynku bazyliki przed zagrożeniami. W dłuższym okresie czasu powinno się to przełożyć m.in. na zwiększone uczestnictwo mieszkańców miasta i regionu w życiu kulturalnym, a także znaczące zmniejszenie wystąpienia ryzyka zniszczenia bazyliki.
 • Zakres prac związanych z renowacją bazyliki obejmuje:
 1. Renowację elewacji bazyliki.
  1.  usunięcie korozji biologicznej (zazielenienia) z cokołu elewacji,
  2. czyszczenie cegły i kamienia naturalnego metodą mechaniczną,
  3. wzmocnienie strukturalne cegieł,
  4. kitowanie ubytków w cegle i kamieniu.
 2. Renowację ceglanego ogrodzenia.
  1. kotwienie, przemurowanie fragmentów przęseł i słupków,
  2. naprawę betonowych elementów ogrodzenia,
  3. kitowanie ubytków cegieł przy użyciu zaprawy renowacyjnej,
  4. czyszczenie muru specjalną pastą a następnie gorącą wodą,
  5. impregnację hydrofobizującą.
 3. Przełożenie i naprawę pokrycia dachowego bazyliki.
  1. przełożenie całego pokrycia dachowego nad bazyliką za wyjątkiem wież głównych i sygnaturek.
 4. Adaptację wieży południowej bazyliki na cele turystyczne polegającą na zabudowie wewnętrznych schodów - utworzenie miejsca widokowego.
  1. zaprojektowano nowe schody wewnętrzne umożliwiające wejście na platformę widokową, która będzie usytuowana na wysokości 44m.
 5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe wież i zabudowę instalacji sygnalizacji pożaru.
  1. ze względu na brak skutecznych rozwiązań gaszenia pożaru z zewnątrz w przypadku obiektu, którego wysokość przekracza 50m., przewidziano zainstalowanie samoczynnej instalacji mgły wodnej typu FOG, która pracuje w systemie zalewowym niskociśnieniowym, jednorurowym.
 6. Rozbudowę systemu sygnalizacji: włamania i napadu.
  1. rozbudowa istniejącego systemu o elementy, które zostaną zainstalowane w wieży widokowej bazyliki.
 7. Rozbudowę systemu telewizji dozorowej.
  1. rozbudowa istniejącej instalacji o wieżę widokową bazyliki. Przewidziany w projekcie rejestrator będzie umożliwiał zapis obrazu z 16 wejść wizyjnych.
 8. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
  1. usunięcie istniejących drzew, których stan fitosanitarny jest zły lub są zbyt blisko usytuowane przy ceglanym ogrodzeniu,
  2. posadzenie nowych gatunków drzew liściastych i iglastych w odpowiednich odległościach od ogrodzenia,
  3. uzupełnienie drzew w alei głównej,
  4. wzbogacenie szaty roślinnej otoczenia bazyliki przez nasadzenie krzewów ozdobnych.


Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Piorytet VI "Zrównoważony rozwój miast"
Działanie 6.2 "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych"
Poddziałanie 6.2.1 "Rewitalizacja - duże Miasta"

Umowę podpisano: 29.07.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 11.408.232,07 zł

Dofinansowanie: 9.255.985,42 zł co stanowi 55 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Wkład własny Miasta: 4.165.193,44 zł co stanowi 45 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Przedmiotem projektu jest: rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Rybnika. W ramach inwestycji zaplanowano kompleksową przebudowę miejskiego deptaka na osi bazylika p.w. św. Antoniego-rynek oraz terenów przyległych, mająca na celu poprawę funkcjonalności oraz estetyki tego obszaru. Wśród zaplanowanych prac przewidziano:

 • ułożenie nowej nawierzchni deptaka, w tym wydzielenie tzw. strefy aktywności oraz stref 5 placów tematycznych,
 • budowę nowej fontanny na placu przed Bazyliką p.w św. Antoniego,
 • wymianę oświetlenia,
 • zwiększenie ilości miejsc do siedzenia,
 • zwiększenie ilości miejsc parkingowych,
 • niezbędna przebudowa istniejącego układu drogowego,
 • nagłośnienie tworzonego placu wody.

Rozbudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych

Nazwa projektu: Rozbudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13.06.2014

Całkowita wartość projektu: 625 674,14 zł

Dofinansowanie RPO: 389 949,50 zł

Wkład własny: 235 724,64 zł

Rzeczowe rozpoczęcie realizacji: 01.09.2010

Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.07.2014

Przedmiotem projektu była kompleksowa rozbudowa budynku Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku. Konieczność rozbudowy wynikała ze stałego wzrostu ilości osób korzystających z Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku, a także ściśle wiązała się z licznymi działaniami mającymi na celu wzrost wykorzystania środków komunikacji publicznej do przemieszczania się na terenie Miasta Rybnik. W ramach projektu przebudowie uległa istniejąca poczekalnia co w efekcie powiększyło powierzchnię służącą dla podróżujących. W ramach niniejszej inwestycji rozbudowano Dworzec Komunikacji Miejskiej, na którym mieściło się 6 przystanków komunikacji miejskiej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu oraz wymianą i rozbudową istniejących instalacji elektrycznych, teletechnicznych, przeciwpożarowych, c.o. oraz wentylacji.

Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej

Umowa z dnia 21.02.2014

Nazwa Projektu: "Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej"

Beneficjent: Miasto Rybnik

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet VIII "Infrastruktura edukacyjna"

Działanie 8.2 "Infrastruktura placówek oświaty"

Całkowita wartość projektu: 4 835 901,68 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 2 115 782,24 zł

Wartość dofinansowania: 808 228,81 zł

Wkład własny beneficjenta: 4 027 672,87 zł

Przedszkole zostało wybudowane w latch 2007 - 2009.

Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku

Nazwa projektu: "Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie zabytkowej Kopalni "Ignacy" w Rybniku".

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30.06.2014

Całkowita wartość projektu: 3 070 678,66 zł

Dofinansowanie RPO: 1 109 108,29 zł

Wkład własny: 1 663 662,44 zł

Rzeczowe rozpoczęcie realizacji: 22.09.2014

Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.06.2015

Przedmiotem projektu będzie przebudowa i rozbudowa budynku maszynowni i stolarni o łącznej powierzchni użytkowej 737,08 m2 (całkowitej 886,95m2) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budynek ten jest elementem zespołu Zabytkowej Kopalni Ignacy, wpisanego do rejestru zabytków Śląskiego Konserwatora Zabytków pod numerem A/165/05. Prace mają charakter kompleksowy, a ich efektem będzie powstanie parku tematycznego o charakterze industrialnym. Planowane jest również zagospodarowanie terenu: droga dojazdowa, plac pieszo-jezdny z miejscami parkingowymi i chodnikami. Na terenie zaprojektowano również elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, zadaszone miejsce gromadzenia odpadów stałych.

Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku

Przedmiotem projektu pn. "Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku", realizowanego w ramach Działania 5.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, jest modernizacja miejskiej kompostowni odpadów zielonych w Rybniku. Projekt polegał na utwardzeniu placu do składowania drewna i odpadów, co w konsekwencji zwiększył powierzchnię składowania odpadów. Dodatkowo w ramach inwestycji zakupione zostały wysoko specjalistyczne urządzenia : rozdrabniarko-mieszarka i ładowacz samobieżny, który umożliwia zwiększenie wydajności kompostowni. Ilość przetworzonych odpadów: 3 000 Mg/rok. Projekt przyczyni się do ograniczenia ilości odpadów biodegradalnych ( w szczególności drewna i odpadów zielonych) deponowanych w środowisku).

Finansowanie projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu: 843 842,65 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 722 422,40 zł (81,14%)

Harmonogram realizacji:

Termin realizacji: 2008 - 2010

Rybnicki System Informacji Przestrzennej

Projekt "Rybnicki System Informacji Przestrzennej", realizowany w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, obejmuje usprawnienie procesów administracyjnych w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta Rybnika poprzez stworzenie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej będącego innowacyjnym, zintegrowanym i interoperacyjnym systemem wspomagania zarządzania administracji publicznej na poziomie lokalnym typu GIS/SIT, wraz z włączeniem do niego podległych Miastu wybranych jednostek miejskich oraz służb publicznych.

Finansowanie projektu

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 625 195,95 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 231 416,55 zł

Harmonogram realizacji

Termin realizacji: 2009 - 2011

Więcej o projekcie:

 

 • Przedmioty projektu: Podjęte w ramach projektu działania inwestycyjne, obejmują przede wszystkim rozwój infrastruktury informacyjnej i funkcjonalnej istniejącego w urzędzie systemu typu GIS/SIT oraz wdrożenie infrastruktury technicznej i procedur wspierających realizację zadań przez pracowników samego urzędu, a także innych jednostek miejskich i służb publicznych.
  Integracyjny charakter systemu RSIP, pozwoli poszczególnym odbiorcom na dostęp nie tylko do własnych danych, ale również do danych innych dysponentów (poszczególnych wydziałów urzędu, jednostek miejskich, służb publicznych), jednak w ramach posiadanych uprawnień oraz w zgodzie z obowiązującym prawem. Znaczna część powstałych zasobów informacyjnych będzie również udostępniana szerokiemu gronu odbiorców publicznych (mieszkańcom, turystom, przedsiębiorstwom, inwestorom i innym instytucjom).
  Projekt zlokalizowany będzie w swojej zasadniczej części w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, lecz swoim zasięgiem będzie obejmował teren całego miasta. Promocja projektu obejmować będzie teren całego województwa, a powiązania teleinformatyczne nie będą posiadać ograniczeń przestrzennych.
  Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik, projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Rybnika.
 • Zakres prac: Podjęte w ramach projektu prace będą zmierzały do rozbudowy RSIP do postaci specjalistycznego systemu o charakterze back-office, będącego zintegrowanym, wielomodułowym systemem informacji przestrzennej (GIF). Obsługa systemu, w tym dostęp do danych przestrzennych realizowane będą poprzez zastosowanie przeglądarek www, zarówno w internecie (dla pracowników urzędu) jak i w ekstranecie i internecie (dla użytkowników zewnętrznych).
  Projekt obejmuje wykonanie następujących działań:
 1. Digitalizacja wybranych zasobów informacyjnych urzędu, jednostek miejskich i służb publicznych oraz stworzenie na ich podstawie nowych warstw tematycznych i baz danych w RSIP.
 2. Rozwój systemu RSIP, poprzez rozbudowę lub zastąpienie rozwiązaniem nowszej generacji wraz z budową nowych aplikacji oraz narzędzi informatycznych.
 3. Budowa systemu lokalizacji GPS pojazdów i patroli jednostek miejskich i służb publicznych oraz wizualizacji ich położenia w systemie RSIP.
 4. Wyposażenie jednostek i służb w urządzenia mobilne umożliwiające zdalny dostęp do systemu RSIP.
 5. Szkolenie administratorów i użytkowników systemu w ramach urzędu oraz z wybranych jednostek miejskich i służb publicznych.
 • Cele projektu: Celem bezpośrednim projektu jest usprawnienie procesów administracyjnych w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta oraz zwiększenie współpracy i wymiany informacji pomiędzy urzędem a jednostkami miejskimi i służbami publicznymi. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozwój oraz rozpowszechnianie korzystania z działającego w urzędzie sytemu RSIP. Ponadto dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną inne cele, takie jak:
  • podniesienie efektywności wykorzystania i rozpowszechniania zasobów informacyjnych pochodzących z wydziałów Urzędu Miasta Rybnika, jednostek miejskich i służb publicznych,
  • usprawnienie współpracy i wymiany informacji pomiędzy urzędem a jednostkami miejskimi i służbami publicznymi,
  • podniesienie efektywności procesów zarządzania miastem, w szczególności w zakresie szeroko rozumianego porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • zapewnienie dostępu do danych przestrzennych i opisowych nowym użytkownikom, w tym użytkownikom publicznym i innym podmiotom.
  Działania podejmowane w ramach projektu mają również na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego. Projekt obejmuje bowiem tworzenie nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w ramach której wspierany będzie rozwój elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców, niezbędnych do wypełniania zadań w zakresie eGovernment. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie tworzenia systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym i ponadlokalnym oraz zwiększenia zakresu usług świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych ICT. Projekt będzie spełniać standardy bezpieczeństwa świadczonych usług, a także integracji i standaryzacji istniejących oraz nowotworzonych systemów informatycznych.
  Cele projektu są zgodne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w tym z celem dotyczącym "stworzenia warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie, poprzez wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną".

Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie

Projekt "Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie", realizowany w ramach Działania 4.3. Promocja Kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, obejmuje zorganizowanie świątecznego programu artystycznego, mającego na celu promocję kultury związanej z regionalną tradycją i zwyczajami obchodów świąt Bożego Narodzenia, zawierającego m.in.: kiermasz, wspólne kolędowanie i występy artystyczne.

Projekt przewiduje organizację następujących przedsięwzięć:

 1. Mikołaj na Rybnickim Rynku.
 2. Wielki Kiermasz Świąteczny.
 3. Koncerty świąteczne - muzyki sakralnej i adwentowej.
 4. Cykl koncertów kolęd w Rybnickich Kościołach, koncert finałowy w Bazylice.
 5. Przegląd widowisk jasełkowych.
 6. Przegląd widowisk bożonarodzeniowych "A słowo ciałem się stało".
 7. Przedstawienie o charakterze bożonarodzeniowym.

Więcej o projekcie:

 • Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu będzie przeprowadzenie imprez kulturalnych mających na celu wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu, jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Rybnik, powiatu rybnickiego i całego regionu.
  Beneficjentem projektu będzie Miasto Rybnik. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Rybnika.
 • Cele projektu: Bezpośrednim celem projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu. Cel bezpośredni projektu jest zgodny z celem Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a w szczególności z celem dotyczącym: zwiększenia dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie. Realizacja projektu wpisuje się w Priorytet IV RPO - Kultura, którego głównym celem jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego. Można więc stwierdzić, iż projekt przyczynia się także do realizacji celu głównego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, którym jest "Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu". Cel ten ma bowiem zostać osiągnięty poprzez realizacje poszczególnych priorytetów RPO, w tym Priorytetu IV.
  Cele pośrednie projektu można określić m.in. jako:
  • zwiększenie ilości atrakcyjnych imprez kulturalnych,
  • zwiększenie zainteresowania regionalną kulturą,
  • wyższy poziom wiedzy na temat kultury regionalnej - zapobieganie jej zanikaniu,
  • wyższy poziom wiedzy na temat kultury regionalnej - zapobieganie jej zanikaniu,
  • ozwijanie twórczych uzdolnień mieszkańców,
  • wyższy poziom uczestnictwa mieszkańców w imprezach regionalnych,
  • ożywienie życia kulturalnego Miasta,
  • zwiększona promocja Miasta na skutek organizowanych imprez kulturalnych o charakterze regionalnym,
  • promocja regionalnych twórców i dziedzictwa kulturowego.
  Działania podejmowane w ramach projektu: W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:
 1. Mikołaj na Rybnickim Rynku (06.12.2009r.):
  • spektakl dla dzieci o tematyce świątecznej,
  • spotkanie dzieci ze św. Mikołajem,
  • koncerty lokalnych zespołów młodzieżowych,
  • otwarcie Wielkiego Kiermaszu Świątecznego.
 2. Wielki Kiermasz Świąteczny na rybnickim rynku (dwa tygodnie). Organizowany na styl standardowych kiermaszy, jakie miały miejsce kilka wieków temu. W ramach kiermaszu przewidziano:
  • stoiska z ozdobami świątecznymi wykonanymi przez uczestników kółek plastycznych Domów Kultury i Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  • prezentacje rzemieślników: świece świąteczne robione ręcznie w trakcie trwania kiermaszu, ręcznie malowane bombki, ozdoby choinkowe, łańcuchy, stroiki, wieńce adwentowe, stajenki betlejemskie lub lampiony adwentowe,
  • sprzedaż ozdób świątecznych,
  • degustacje i prezentacje kulinarne,
   W ramach oprawy artystycznej kiermaszu przewidziano:
  • bogaty program artystyczny lokalnych i regionalnych artystów,
  • kapele świąteczne,
  • pokazy cyrkowe, żonglerzy, pokazy z ogniem, szczudlarze, "człowiek rekord" - pokaz ludzkich możliwości, itp.,
  • przedstawienia teatralne (teatr uliczny).
 3. Koncerty świąteczne - muzyki sakralnej i adwentowej w rybnickich instytucjach kultury.
 4. Cykl koncertów kolęd w Rybnickich Kościołach zakończony koncertem finałowym w Bazylice (styczeń 2010r.).
 5. Przegląd widowisk jasełkowych (styczeń 2010r.).
 6. Przegląd widowisk bożonarodzeniowych "A słowo ciałem się stało" (styczeń 2010r.).
 7. Cykl trzech przedstawień o charakterze bożonarodzeniowym dla młodzieży szkolnej (grudzień 2009r.).
 • Finansowanie projektu:
 • Całkowite koszty realizacji projektu: 356 698,44 zł brutto.
 • Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 303 193,67 zł brutto (85%).
 • Jarmark bożonarodzeniowy


Rybnik - Inwestujesz - Zyskujesz

Projekt "Rybnik - Inwestujesz - Zyskujesz", realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja Inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, ma na celu wypromowanie oferty inwestycyjnej terenów znajdujących się w ścisłym centrum Miasta Rybnika.

W ramach projektu planuje się następujące zadania promocyjne:

 1. Przygotowanie kampanii promocyjnej (przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, 
  a także projektu zabudowy stoiska wraz z usługami towarzyszącymi).
 2. Udział w targach zagranicznych "Exporeal" w Monachium - Niemcy.
 3. Udział w targach zagranicznych "MIPIM" w Cannes - Francja.
 4. Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w prasie i TV w postaci artykułów sponsorowanych w prasie i spotów telewizyjnych, a także kampanii outdoorowej.

Więcej o projekcie:

 • Cele projektu: Bezpośrednim celem projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta wśród inwestorów.
  Dotarcie z informacją o możliwości zainwestowania na terenie Rybnika do jak największej grupy potencjalnych odbiorców powinno spowodować pozyskanie odpowiednich nabywców, którzy po zakupie nieruchomości rozpoczną na niej działalność gospodarczą dostosowaną poziomem do potencjału tego miejsca. W wyniku realizacji projektu zostaną wypromowane 2 oferty inwestycyjne w postaci terenów inwestycyjnych w ścisłym centrum Miasta: przy ul. Miejskiej/3 Maja oraz przy ul. Gen. Hallera.
  Planuje się, że w rezultacie udziału w samych tylko targach zagranicznych z ofertą inwestycyjna Miasta zapozna się 42787 osób (gości targów Exporeal i MIPIM). Dzięki temu istnieje szansa, że powstaną nowe miejsca pracy, które wygenerują dodatkowe dochody budżetu Miasta.
  Cel bezpośredni zadania jest zgodny z celem poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna realizowanym w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.
  Cel poddziałania 1.1.2. tj. "wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie poprzez promocję inwestycyjna związaną z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych  i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju, jak i za granicą", będzie bezpośrednio przyczyniał się do realizacji celu głównego priorytetu I "wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy", a pośrednio do realizacji celu głównego całego RPO "Stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu".
  Cele ogólne/pośrednie projektu można określić jako:
  • Zdobycie środków finansowych na wysokiej klasy materiały promocyjne,
  • Większa ilość inicjatyw gospodarczych, promocyjnych zachęcających do inwestowania: kampania promocyjna w kraju i zagranicą,
  • Zwiększenie wiedzy nt. dostępnych zasobów inwestycyjnych miasta,
  • Wypromowanie terenów inwestycyjnych w centrum miasta,
  • Większa liczba potencjalnych inwestorów,
  • Wzrost liczby miejsc noclegowych i handlowo - usługowych,
  • Wyższe dochody w budżecie miasta z tytułu podatków,
  • Większy poziom dywersyfikacji produkcji miejscowych przedsiębiorstw,
  • Wzrost atrakcyjności miasta dla obecnych i potencjalnych mieszkańców - wzrost liczby mieszkańców,
  • Aktywizacja bezrobotnych - spadek liczby długotrwale bezrobotnych.

  Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu będzie promocja terenów inwestycyjnych w ścisłym centrum Rybnika:
  • działki inwestycyjnej ul. Miejska/3 Maja o powierzchni 0,8358 ha zakwalifikowanej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren przeznaczony pod zabudowę hotelowo-usługową wraz z parkingiem,
  • działki inwestycyjnej ul. Gen. Hallera i powierzchni 1,4883 ha zakwalifikowanej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego , jako teren przeznaczony pod zorganizowaną działalność handlowo-usługową.

  Tereny inwestycyjne promowane będą podczas największych, międzynarodowych targów inwestycji i nieruchomości.
 • Finansowanie projektu: Całkowite koszty realizacji projektu:  1 876 917,820 zł brutto.
  Suma kosztów kwalifikowanych: 1 876 917,820 zł brutto.
  Wysokość finansowania kosztów kwalifikowanych z EFRR: 1 595 380,13 zł brutto (85%)
 • W ramach projektu podejmowane będą następujące działania:

  A. Przygotowanie kampanii promocyjnej

  1. Wykonanie projektu materiałów promocyjnych (projekty graficzne, logo, kolorystyka, rodzaje papierów, nośniki, stoiska wystawiennicze, itp.),
  2. Projekt i zabudowa stoiska wraz z usługami towarzyszącymi (wykonanie, montaż, demontaż i transport stoiska, przechowanie, obsługa stoiska),
  3. Przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (2000 egz. folderów z ofertami inwestycyjnymi, 1 500 szt. ogólnych albumów gospodarczych opisujących tereny objęte projektem, 10 000 sztuk gadżetów promocyjnych),

  B. Udział w targach Exporeal w Monachium, październik 2010 r.

  Targi te są drugim, co do wielkości wydarzeniem dotyczącym nieruchomości w Europie. Jest to impreza będąca miejscem spotkań przedstawicieli międzynarodowej branży nieruchomości, ponadbranżową, globalną siecią kontaktów oraz impulsem dla inwestycji w zyskowne segmenty rynku. W 2009 r. targi Exporeal odwiedziło 21 420 zwiedzających z 77 krajów. Swoje możliwości inwestycyjne na 1580 stoiskach prezentowali wystawcy z 34 krajów.

  C. Udział w targach MIPIM w Cannes, marzec 2011 r.

  Targi Inwestycji i Nieruchomości MIPIM w Cannes organizowane są od 1990 r. Są najważniejszą i najbardziej prestiżową imprezą targową tego typu w Europie. Gromadzą przedstawicieli najpoważniejszych firm branży inwestycyjnej, rynku nieruchomości, biur architektonicznych, pism branżowych, miast i regionów z całego świata. Rokrocznie na 26,842 m2 powierzchni wystawienniczej swoją ofertę i projekty prezentuje duża liczba wystawców z kilkudziesięciu krajów świata.
  W  21 edycji targów (2010 rok), udział wzięli uczestnicy z 80 państw, a w ciągu 3 dni wystawę odwiedziło ponad 20 tysięcy osób.

  D. Kampania promocyjna

  1. Produkcja spotu reklamowego i jego emisja w TVN 24, TVN CNBC Biznes, TVN International,
  2. Przygotowanie profesjonalnego filmu o terenach inwestycyjnych,
  3. Promocja w telewizji regionalnej,
  4. Promocja internetowa,
  5. Promocja prasowa (Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza).
  6. Kampania outdoorowa.
 • Koncepcja zagospodarowania: Materiał dotyczący koncepcji zagospodarowania do wykorzystania ze strony zawierającej ofertę inwestycyjną dla tych nieruchomości: http://www.rybnik.eu/index.php?id=93 oraz http://www.rybnik.eu/index.php?id=91 

Rybnik to dobry adres

Przedmiotem projektu "Rybnik to dobry adres", realizowanego przez miasto Rybnik, jest promocja turystyki biznesowej i sportowej. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie produktów turystycznych, co przełoży się na wymierne korzyści społeczno-gospodarcze w Rybniku i jego otoczeniu.

Więcej informacji

Więcej informacji:

Opis projektu: Projekt pt. "RYBNIK TO DOBRY ADRES" obejmuje swym zakresem przeprowadzenie kampanii promocyjnej Miasta Rybnik, zorientowanej na turystykę biznesową i sportową (produkt turystyczny).
Szczegółowe zadania, realizowane w ramach projektu, to:

 • Promocja turystyki biznesowej i sportowej w Rybniku z wykorzystaniem billboardów,
 • Stworzenie i dystrybucja katalogów promujących Rybnik,
 • Promocja Rybnika na trzech branżowych imprezach targowych z zakresu turystyki i sportu,
 • Stworzenie informatora internetowego, służącego promocji miasta,
 • Działania promocyjne z wykorzystaniem ogólnopolskich serwisów internetowych,
 • Organizacja imprez inaugurujących i podsumowujących projekt.

Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik, jak również przedsiębiorcy działający w branży hotelarskiej i sportowej w Rybniku, lokalne kluby i organizacje sportowej, turyści, sportowcy i biznesmeni z Rybnika, województwa śląskiego i całej Polski. Ponadto, projekt w pośredni sposób wpłynie pozytywnie na sytuację podmiotów będących w zasięgu oddziaływania projektu, takich jak przedsiębiorcy, inwestorzy, mieszkańcy.
Projekt zlokalizowany jest w przeważającej części w Rybniku, choć poprzez udział w imprezach targowych, wydaniu katalogów, stworzeniu serwisu internetowego i podjęcia licznych działań promocyjnych, zasięg jego oddziaływania obejmował będzie cały kraj.
Przedsięwzięcie zgodne jest z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Niniejszy projekt zakłada realizację kampanii, której celem jest promocja Rybnika i jego okolic, jako atrakcyjnego miejsca uprawiania turystyki biznesowej i sportowej. Realizacja projektu odniesie skutek w postaci stworzenie dwóch produktów turystycznych, czym spełnia całkowicie drugi z celów Priorytetu III RPO WSL "Turystyka". Jednocześnie udział wnioskodawcy w targach turystycznych przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności regionu Rybnickiego, czym wypełniony zostanie czwarty cel szczegółowy Priorytetu III RPO WSL, który jednocześnie jest celem Działania 3.4 "Promocja turystyki", w ramach którego wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie niniejszego projektu.
Główne problemy w kontekście realizacji niniejszego projektu zidentyfikowano na dwóch płaszczyznach: regionalnej oraz lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tej drugiej. Na podstawie analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Miasta Rybnik oraz innych źródeł, można wskazać następujące problemy:

 • Zmniejszenie zapotrzebowania na usługi związane z turystyką biznesową w rejonie Rybnika,
 • Niski poziom wykorzystania istniejących zasobów i bazy dla turystyki sportowej i biznesowej,
 • Niedostateczna liczba imprez turystycznych,
 • Brak strategii wnioskodawcy do konkurowania na rynkach turystyki biznesowej i sportowej oraz brak jednolitej oferty turystycznej,
 • Słabo rozwinięta informacja turystyczna o Rybniku,
 • Sezonowość turystyki (okres letni),
 • Niska świadomość społeczna odnośnie znaczenia promocji turystyki biznesowej i sportowej.

Celem bezpośrednim projektu "RYBNIK TO DOBRY ADRES" jest promocja Rybnika jako centrum turystyki sportowej i biznesowej. Cele ogólne dotyczą zaś:

 • wzrostu udziału turystyki biznesowej i sportowej w turystyce ogółem,
 • wzrostu liczby imprez biznesowych i sportowych,
 • zwiększenia liczby turystów,
 • wydłużenia sezonu turystycznego,
 • poprawy dostępu do obiektów kulturalnych i turystycznych w Rybniku,
 • wzrostu świadomości społecznej odnośnie roli turystyki biznesowej w gospodarce.

Wskaźniki realizacji celów projektu wyznaczono zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Działania 3.4. RPO WSL. Podstawowym wskaźnikiem produktu jest liczba kampanii promujących lokalne i regionalne produkty turystyczne (szt. 1). Wskaźnik ten zawiera w sobie zakres przedmiotowy projektu, tj. liczbę bilbordów reklamowych, stoisk na targach, katalogów, serwisów internetowych. Najważniejszym głównym rezultatem jest liczba wypromowanych markowych produktów turystycznych (szt. 2) dotyczących turystyki biznesowej i sportowej.

Konferencja inicjująca

Konferencja inicjująca

11 grudnia 2008 r. w hotelu "Olimpia" w Kamieniu, odbyła się konferencja inicjująca projekt "Rybnik to dobry adres".


Kolumny1

Program konferencji:

Program konferencji:

10.00 - otwarcie konferencji - Adam Fudali, prezydent Rybnika.
10.10 - "Śląskie. Strategia komunikacji marketingowej i przykład jej implementacji" - Adam Hajduga, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
10.40 - "Śląskie - mapa marki oraz dalsze działania z zakresu promocji" - Adam Hajduga, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
11.00 - "Fundusze unijne na sport, turystykę i promocję miast - doświadczenie i perspektywy" - Rafał Cieślak, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego.
11.30 - przerwa.
11.45 - "Rybnik to dobry adres - założenia projektu" - Krzysztof Jaroch, kierownik projektu, p.o. naczelnika Wydziału Promocji i Informacji UM Rybnika, rzecznik prasowy.
12.10 - dyskusja nt. kierunków działań promocyjnych oraz współpracy w ramach projektu.
13.00 - zakończenie konferencji.

W trakcie spotkania wystąpił zespół kameralny Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.

Materiały do pobrania:

 • Ikona format pliku pdf
  Śląskie. Strategia komunikacji marketingowej i przykład jej implementacji Adam Hajduga, Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŚląskiegoFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 6 MB
 • Ikona format pliku pdf
  Śląskie - Brand MapAdam Hajduga, Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŚląskiegoFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3 MB
 • Ikona format pliku pdf
  Fundusze Unii Europejskiej na sport, turystykę, promocję miast Rafał Cieślak - Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak&KordasiewiczFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 244 KB
 • Ikona format pliku pdf
  Rybnik to dobry adres. Założenia projektu Krzysztof Jaroch - kierownik projektu, p.o. naczelnika Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika, rzecznik prasowyFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 884 KB

Logo projektu

Logo projektu

Jednym z zadań w projekcie "Rybnik to dobry adres" było opracowanie logo charakteryzującego projekt oraz pośrednio turystykę sportową i biznesową w Rybniku.

Logo wraz z księgą znaku zostało opracowane (wzór logo z możliwością jego pobrania został zamieszczony poniżej) i jest obecnie używane do oznaczania wszystkich materiałów przygotowywanych w ramach projektu.

Główne założenia logo projektu:

Hasło "Rybnik to dobry adres" niesie ze sobą jednoznaczny w odbiorze, szeroki tematycznie, pozytywny przekaz. Wyraża wprost charakter miasta i jego mieszkanców, atmosferę w nim panującą ("dobre miejsce do życia, pracy, biznesu, wypoczynku, sportu..."). Pośrednio jest formą zaproszenia ("zapraszamy pod dobry adres") i powitania ("witamy pod dobrym adresem").
Znak promocyjny "Rybnik to dobry adres" jest rozwinięciem znaku promocyjnego "Rybnik. Miasto z ikrą.". Wykorzystano w nim motyw zwielokrotnionego, uproszczonego symbolu skaczącej ryby. Ryby wpisano w motyw wielobarwnego kwiatu. Symbolika ryb w ruchu jest zbieżna z symboliką w znaku "Rybnik. Miasto z ikrą.". Jednoznacznie pozytywny przekaz znaku (odniesienie do rozumianego wprost słowa "dobry") wzmacnia motyw wielobarwnego kwiatu.
Kolorystyka znaku jest zbieżna z kolorystyką znaku "Rybnik. Miasto z ikrą.", podobnie jak symbolika poszczególnych kolorów. W znaku zastosowano tą samą czcionkę, która użyta jest w znaku "Rybnik. Miasto z ikrą.".

Sonda wśród internautów

Sonda wśród internautów

W drugiej połowie lutego, w serwisie www.old.rybnik.eu została przeprowadzona sonda wśród internautów, w której zadano pytanie:

"Czy Twoim zdaniem Rybnik to dobry adres?"

W sondzie wzięło udział 647 internautów, z czego 68% osób wybrało opcję "TAK".

Sonda była bazą dla pierwszego projektu billboardu, inicjującego całą kampanię billboardową przewidzianą do realizacji w ramach projektu "Rybnik to dobry adres".

Więcej o kampanii billboardowej tutaj.

Kampania billboardowa

Kampania billboardowa

Jednym z elementów projektu jest kampania billboardowa, prowadzona przez cały rok na 7 nośnikach.

Co miesiąc promowany jest inny, charakterystyczny dla Rybnika element.

Obok prezentujemy zrealizowane do tej pory projekty.

Więcej tutaj.

Informator internetowy

Informator internetowy

Kliknij tutaj.

Konferencja zamykająca

Konferencja zamykająca

w czwartek, 11 marca w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. i A. Szafranków odbyła się konferencja podsumowująca projekt"Rybnik to dobry Adres".

Relację z konferencji można przeczytać tutaj.


Kolumny2

Program konferencji:

Program konferencji:

10.00 - otwarcie konferencji - Adam Fudali - prezydent Rybnika
10.10 - Rybnik to dobry adres- prezentacja zrealizowanych zadań i strony internetowej wraz z "wirtualną wycieczką" - Krzysztof Jaroch - Krzysztof Jaroch - Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika, Krzysztof Kłosek - koordynator projektu ds. realizacji programów szkoleniowych, Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika.

11.00 - Aktualny stan wdrażania strategii promocji marki "Śląskie" w zakresie atrakcyjności turystycznej - Tomasz Stemplewski - dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
11.25 - Śląski System Informacji Turystycznej - założenia projektu - dyrektor Adam Wawoczny - Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku

11.50 - przerwa

12.05 - Czynniki atrakcyjności miasta i ich rola w procesie rozwoju - przykład Rybnika - dr inż. arch. Maciej Borsa - prezes oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach
12.30 - Rybnik dobre miejsce do życia - dr Tomasz Nawrocki i dr Krzysztof Bierwiaczonek - Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach

12.55 - Fundusze unijne na sport, turystykę i promocję miast - doświadczenie i perspektywy - Małgorzata Nejfeld - Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz z Warszawy
13.20 - zakończenie konferencji

Materiały do pobrania:

 • Ikona format pliku pdf
  Rybnik to dobry adres.Prezentacja zrealizowanych zadań i strony internetowej wraz z "wirtualną wycieczką". Krzysztof Jaroch - Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika, Krzysztof Kłosek - koordynator projektu ds. realizacji programów szkoleniowych, Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika.Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3 MB
 • Ikona format pliku pdf
  Śląski System Informacji Turystycznej- założenia projektu dyrektor Adam Wawoczny - Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w RybnikuFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 2 MB
 • Ikona format pliku pdf
  Czynniki atrakcyjności miasta i ich rola w procesie rozwoju- przykład Rybnika dr inż. arch. Maciej Borsa - prezes oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w KatowicachFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 546 KB
 • Ikona format pliku pdf
  Rybnik dobre miejsce do życiadr Tomasz Nawrocki i dr Krzysztof Bierwiaczonek - Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski w KatowicachFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 419 KB
 • Ikona format pliku pdf
  Fundusze unijne na sport, turystykę i promocję miast- doświadczenie i perspektywy Małgorzata Nejfeld - Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz z WarszawyFormat pliku: pdf | Rozmiar pliku: 433 KB

Logo projektu "Rybnik to dobry adres" do pobrania:

Projekt "Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych", realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, ma na celu wypromowanie oferty inwestycyjnej obejmującej 5 terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Rybniku.

W ramach projektu zaplanowane następujące działania promocyjne:

 1. Przygotowanie kampanii promocyjnej (przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, a także projektu zabudowy stoiska wraz z usługami towarzyszącymi).
 2. Udział w targach inwestycyjnych EXPO REAL 2013 w Monachium (Niemcy) w roli wystawcy.
 3. Udział w targach inwestycyjnych MIPIM 2013 w Cannes (Francja) w roli wystawcy.
 4. Organizacja misji gospodarczej i uczestnictwo w targach inwestycyjnych Barcelona Meeting Point w Barcelonie (Hiszpania) i Cityscape Abu Dhabi w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), a także prezentacja oferty w trakcie Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach.
 5. Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w postaci artykułów sponsorowanych w prasie i spotów telewizyjnych, a także kampanii outdoorowej oraz kampanii w internecie.

Cele projektu
Bezpośrednim celem projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta wśród inwestorów. Dotarcie z informacją o możliwości zakupu gruntów do jak największej grupy potencjalnych odbiorców powinno spowodować znalezienie odpowiednich nabywców, którzy po dokonaniu nieruchomości rozpoczną na niej działalność gospodarczą. W wyniku tego powstaną nowe miejsca pracy, które wygenerują dodatkowe dochody budżetu miasta.
Cel bezpośredni projektu jest zgodny z celem Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna RPO WSL na lata 2007-2013, jakim jest "wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie poprzez promocję inwestycyjną związaną z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą".
Cele ogólne/pośrednie projektu można określić jako:

 • Zdobycie środków finansowych na wysokiej klasy materiały promocyjne,
 • Większa ilości inicjatyw gospodarczych, promocyjnych zachęcających do inwestowania: kampania promocyjna w kraju i zagranicą,
 • Zwiększenie wiedzy nt. dostępnych zasobów inwestycyjnych miasta,
 • Wypromowanie terenów inwestycyjnych w południowo-wschodniej części miasta,
 • Większa liczba potencjalnych inwestorów,
 • Wzrost liczby podmiotów prywatnych w branży przemysłowej i handlowej,
 • Wyższe dochody w budżecie miasta z tytułu podatków,
 • Większy poziom dywersyfikacji produkcji miejscowych przedsiębiorstw,
 • Wzrost atrakcyjności miasta dla obecnych i potencjalnych mieszkańców - wzrost liczby mieszkańców,
 • Aktywizacja bezrobotnych - spadek liczby długotrwale bezrobotnych.

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu będzie promocja 5 kluczowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Rybniku o łącznej powierzchni 91,1681 ha. Projektem, objęte zostaną następujące tereny:
1) Teren usługowy w centrum Rybnika przy ul. 3 Maja
2) Teren usługowy w centrum Rybnika przy ul. Gen. J. Hallera
3) Teren rekreacyjny w dzielnicy Rybnika - Kamień
4) Teren rekreacyjny "Ruda" w dzielnicy Rybnika - Północ
5) Strefa przemysłowa w dzielnicy Rybnika - Kłokocin

Finansowanie projektu
Całkowite koszty realizacji projektu: 1.755.740,14 zł brutto.
Suma kosztów kwalifikowanych: 1.456.663,41 zł.
Wysokość kosztów kwalifikowanych finansowanych z EFRR: 1.238.163,89 zł (85%).

Działania podejmowane w ramach projektu
W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:

A. Udział w targach inwestycyjnych w charakterze wystawcy
1. Projekt i zabudowa stoiska wraz z usługami towarzyszącymi (usługi tłumaczy, hostessy, wykonanie, montaż, demontaż i transport stoiska, przechowanie, obsługa stoiska),
2. Udział w targach MIPIM w Cannes (Francja) - marzec 2013 r.
3. Udział w targach EXPO REAL w Monachium (Niemcy) - październik 2013 r.

B. Misje gospodarcze związane z udziałem w targach inwestycyjnych:
1. Udział w targach BARCELONA MEETING POINT (Barcelona, Hiszpania) - październik 2013 r.
2. Udział w targach CITYSCAPE ABU DHABI (Abu Dhabi, ZEA) - kwiecień 2013 r.
3. Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach - maj 2013 r.

C. Materiały promocyjne
1. Folder z ofertą inwestycyjną (2000 sztuk)
2. Gadżety promocyjne (3000 sztuk)

D. Kampania promocyjna
1. Spacer wirtualny w 3D wraz z aplikacją e-miasta dotyczącą terenu rekreacyjnego w dzielnicy Rybnika-Kamień oraz terenu rekreacyjnego "Ruda" w dzielnicy Rybnika-Północ,
2. Produkcja spotu reklamowego,
3. Emisja spotu reklamowego w TVN 24 i Polsat News,
4. Film reklamowy
5. Promocja internetowa,
6. Promocja prasowa,
7. Kampania outdoorowa,
8. Strona internetowa projektu.

Dodatkowo projekt obejmie:
E. Opracowanie studium wykonalności,
F. Przygotowanie założeń dotyczących promocji terenu inwestycyjnego (projekty graficzne, logo, kolorystyka, nośniki) oraz opisu przedmiotu zamówienia dla postępowań realizowanych w ramach przetargów nieograniczonych w projekcie.
G. Zarządzanie projektem

Termin realizacji projektu:
Realizacja projektu: III kwartał 2012 - IV kwartał 2013 r.

Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzctwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII "Transport" Działanie 7,2 "Transport Publiczny".

Projekt polega na wdrożeniu systemu informowania podróżnych korzystajacych z komunikacji miejskiej na terenie Miasta Rybnik. W jego ramach planuje się zakup odpowiedniego serwera wraz z oprogramowaniem oraz instalację na 167 przystankach na terenie Rybnika elektronicznych tablic, które będą informować pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej o faktycznej godzinie odjazu autobusu. Projekt stanowi naturalne dopełnienie systemu elektronicznej obsługi w transporcie publicznym na terenie Rybnika wdrożone wcześniej lub obecnie wdrażane: elektroniczny bilet, system pozycjonowania
autobusów, monitoring wizyjny, system alarmowy. Wyłonienie wykonawcy jest na etapie umieszczenia ogłoszenia. Planuje się, ze dostawa i uruchomienie systemu nastąpi w IV kwartale 2010 r. Natomiast dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznych tablic informacyjnych postepowanie będą sukcesywnie od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r. z uwzglednieniem wcześniejszego wykonywania prac ziemnych na remontowanych odcinkach dróg.

Data podpisania umowy: 25.03.2010 r.

Finansowanie projektu:

Całkowita wartość projektu: 3.159.670,19 zł
Wartość dofinansowania: 2.649.334,46 zł
Wkład własny: 510.335,73 zł

Okres realizacji:
rzeczowe rozpoczęcie realizacji: 25.01.2011 r.
zakończenie rzeczowe realizacji: 15.11.2012 r.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Świerklańskiej

"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Świerklańskiej"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Priorytet V "Środowisko"

Działanie 5.3 "Czyste powietrze i odnawialne źródła energii'

Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik. Projekt zrealizowany przez Miasto Rybnik.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3.443.678,02 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 3.437.718,67 zł.

Środki funduszu w kwocie 2.922.060,86 zł (co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych).

Wkład własny Miasta w kwocie 521.617,16 zł stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej. W ramach projektu wykonano prace remontowo-budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej, ociepleniu wszystkich ścian oraz dachu budynku, a także modernizacja: wymiennikowi, c.o. oraz węzła cieplnego, instalacji c.o., instalacji elektrycznych oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej. Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji wynosiła 27 083 m³. Bezpośrednim celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków objętych projektem, co powinno przełożyć się na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych podczas wytwarzania ciepła i tym samym w znacznym stopniu poprawić jakość powietrza w Rybniku i okolicach.

Uzbrojenie terenów Miasta Rybnik w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej

Uzbrojenie terenów Miasta Rybnik w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej - etap II sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna

Umowa o dofinansowanie projektu "Uzbrojenie terenów Miasta Rybnik w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej - etap II sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna" nr UDA-RPSL.01.01.01-00-004/12-00 zawarta została w dniu 16 kwietnia 2013 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Rybnik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I "Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.1 "Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu", Poddziałanie 1.1.1 "Infrastruktura rozwoju gospodarczego" nr projektu 1410.

Projekt obejmował budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach II etapu uzbrojenia terenów znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej. Wybudowano sieć wodociągową o długości 2 184 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 779 m.

Celem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunków do działania inwestorom i firmom w specjalnej strefie ekonomicznej oraz powstanie nowych miejsc pracy. Uzbrojenie strefy przyczynia się do wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 774 773,28 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 1.294.647,92 zł
w tym:
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1.100.450,73 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu,
Wkład własny beneficjenta: 194.197,19 zł, co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Harmonogram realizacji:
Termin realizacji: 2007 - 2013

Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika

Priorytet V "Środowisko"
Działanie 5.3 "Czyste powietrze i odnawialne źródła energii'
Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik. Projekt realizowany przez Miasto Rybnik.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 178 898,76 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 1 119 777,47 zł.
Środki funduszu w kwocie 951 810,84 zł co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Wkład własny Miasta w kwocie 227 087,92 zł stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Przedmiotem projektu jest: wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika. W ramach projektu przewiduje się remont istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez zabudowę kompletnego systemu solarnego wspomagającego wytworzenie ciepłej wody użytkowej, Projekt obejmie 28 budynków użyteczności publicznej. Bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Rybnika i tym samym zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery.

Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku

Umowa o dofinansowanie projektu "Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku" nr UDA-RPSL.05.02.00-00-007/09-00 zawarta została w dniu 28 maja 2010 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Rybnik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V "Środowisko", Działanie 5.2. "Gospodarka odpadami", Nr projektu - 606.

Projekt "Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku" został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (PRSZ). Program ten obejmuje uzgodnioną listę projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju subregionu, a ich realizacja przyniesie poprawę jakości życia mieszkańców, wzmocni wizerunek tego subregionu oraz przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Projekty ujęte w PRSZ, spełniające wymogi formalne i merytoryczno-techniczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, uzyskują dofinansowanie z pominięciem procedury konkursowej.

Finansowanie projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 2.136.397,30 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu 1.969.293,70 zł, w tym:

 • środki funduszu w kwocie 1.673.899,64 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu,
 • wkład własny beneficjenta w kwocie 295.394,06 zł, co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Termin realizacji projektu:

2009-2010

Przedmiot projektu:

Projekt zrealizowano zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz z decyzją z dnia 20 lutego 2008 roku OS.GO.76366/1/08, wydaną przez Marszałka Województwa Śląskiego, wyrażającą zgodę na zamknięcie II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy.

Realizacja projektu obejmowała:

 • ukształtowanie terenu,
 • wykonanie instalacji odgazowującej,
 • wykonanie stacji pozyskiwania biogazu z pochodnią dachową,
 • rekultywację II kwatery składowiska odpadów składającą się z zabezpieczenia wierzchowiny, skarp, półki i uporządkowania terenu, wykonania drogi technologicznej i ogrodzenia,
 • część elektryczną (wykonanie oświetlenia i złącza kablowego).

Lokalizacja projektu:

Projekt został zrealizwany w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, na Płaskowyżu Rybnickim, w południowej części Miasta Rybnik, w dzielnicy Boguszowice-Stare przy ul. Oskara Kolberga.

Cel projektu:

Cel ogólny projektu to zapewnienie ochrony oraz poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów zdeponowanych na II kwaterze składowiska odpadów komunalnych w Rybniku. Zamknięcie i rekultywacja terenu II kwatery składowiska na cele przyrodnicze, umożliwiła osiągnięcie celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i rozwoju regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych.

Cel bezpośredni projektu to przywrócenie gruntu, znajdującego się na terenie II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku, do stanu sprzed rozpoczęcia składowania odpadów. W wyniku realizacji projektu uzyskano 2,985 ha powierzchni terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika...

Projekt "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego", realizowany w ramach działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Finansowanie projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu: 8.045.714,08 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 6.158.994,12 zł

Harmonogram realizacji:
Termin realizacji: 2009-2010

Więcej o projekcie:

 • Cele projektu: Celem bezpośrednim niniejszego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności transportu samochodowego w mieście Rybnik oraz udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych w centrum miasta.
 • Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa fragmentu ul. Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do bramy wjazdowej zakładu produkcyjnego "RYFAMA" S.A. oraz wykonanie nowej drogi w przedłużeniu przebudowanego odcinka torów kolejowych, a następnie wzdłuż trakcji kolejowej aż do skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Żorska (DW 935) i Sybiraków. Jego realizacja pozwoli na stworzenie alternatywnego ciągu drogowego, który będzie wyprowadzał ruch samochodowy ze ścisłego centrum, aż do DW 935. Projektowana droga będzie składać się z jezdni i chodnika. Będzie jednojezdniową dwupasmową drogą gminna o kategorii ruchu KR5. Szerokość jezdni będzie wynosić 7,0 m, a jej długość 996 m. Na całej długości drogi planuje się wybudowanie 50 nowych punktów oświetleniowych, a także budowę kanalizacji deszczowej o długości 996 m.
 • Zakres prac:
  • powstała droga będzie drogą gminną o kategorii ruchu KR5,
  • długość projektowanej drogi będzie wynosić 996 m, a szerokość 7,0 m,
  • powstanie 50 nowych punktów oświetleniowych,
  • budowa kanalizacji deszczowej o długości 996 m,
  • zaprojektowano 2 zatoki autobusowe oraz zatoki postojowe,
  • zostanie umieszczony ekran akustyczny na wysokości szkoły podstawowej,
  • zaprojektowane skrzyżowanie typu rondo o promieniu zewnętrznym R=13.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Udostępnij: