ScrollTop-ico

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

Projekty dofinansowane POIiS

Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku

Projekt pn. "Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku" w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach projektu  przeprowadzona została  termomodernizacja  4 szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 22 w Rybniku, dzielnica Niedobczyce
 • Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku, dzielnioca Smolna
 • Zespół Szkól nr 3 w Rybniku, dzielnica Maroko-Nowiny
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, dzielnica Maroko-Nowiny.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 7 506 522,38 zł
Wydatki kwalifikowane: 7 358 165,76 zł 

z tego 50% dofinansowania ze środków POIS w wysokości 3 679 082,88 zł

Rzeczowe zakończenie projektu - 07.10.2011r.

Artykuły prasowe na temat projektu (plik PDF)

Droga Krajowa nr 78

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

 • Przebudowę DK 78 na odcinku od granic Rybnika z miastem Radlin do ronda Północnoirlandzkiego (bez przebudowanego w latach 2005-2007 wiaduktu kolejowego) na długości 3,98 km w ciągu ul. Wodzisławskiej.
 • Przebudowę DK 78 na odcinku od Ronda Wodzisławskiego do Ronda Dorsten na długości 1,18 km – ul. Reymonta i ul. Kotucza.
 • Przebudowę wiaduktu nad koleją w ciągu DK 78 - ul. Gliwicka

Dnia 26 maja 2010 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn. 

"Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku" 

pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a Miastem Rybnikiem

projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Działanie 8.2 – "Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku"

Źródła finansowania:
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 34 199 715,57 zł

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi – 40 234 959,50 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

Cele projektu

   Niniejszy projekt wpisuje się w założenia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika przyjętej Uchwała Rady Miasta Rybnika w dniu 19 czerwca 2000 roku, również w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, przyjęta 4 lipca 2005 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego. Projekt zgodny jest także z programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 oraz Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, jak i Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015.

   Strategia dotycząca Miasta Rybnik wyznacza 3 domeny strategiczne: „Rybnik – Centrum Regionu”, „Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw” oraz „Jakość życia”, które mają stanowić dopełnienie generalnego celu rozwoju Rybnika określanego jako „Kształtowanie silnego i atrakcyjnego ośrodka oddziałującego na środkowo-zachodnią część Województwa Śląskiego”. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego przewiduje 3 pola strategiczne rozwoju województwa śląskiego. W ramach pola „infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko” wyznaczono priorytet „Transport, komunikacja i informacja”, który jako niezbędne definiuje działania związane z poprawą jakości infrastruktury transportowej w celu obniżenia kosztów transportu, zmniejszenia zagęszczenia i skrócenia czasu podróży, zmniejszenia obciążeń środowiskowych generowanych przez transport, jak również poprawy stanu bezpieczeństwa w transporcie. Kolejne programy związane z projektem koncentrują się na wzmacnianiu nośności dróg krajowych do 115 kN/oś, przebudową odcinków dróg pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu, poprawie warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego i obsługi ruchu w dużych miastach oraz podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski.

Przedmiot projektu

Projekt będzie stanowił dokończenie szeregu inwestycji wykonanych w latach 2005-2008 na drodze krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik. W ramach projektu przewidziano następujące zadania inwestycyjne

 • Przebudowę DK 78 na odcinku od granic Rybnika z Miastem Radlin do ronda Północnoirlandzkiego  (bez przebudowanego w latach 2005-2007 wiaduktu) na długości 3,98 km w ciągu ul. Wodzisławskiej. W ramach projektu konstrukcja nawierzchni ulicy zostanie przystosowana do ruchu pojazdów o obciążeniu 115kN na oś. Szerokość jezdni generalnie nie ulegnie znaczącej zmianie. Powstaną dodatkowe zatoki autobusowe. Zaprojektowano przebudowę chodników o łącznej długości 0,65 km,  budowę kanalizacji deszczowej o długości 2,16 km oraz budowę oświetlenia ulicznego na odcinku 1,5 km i jego przebudowę,
 • Przebudowę DK 78 na odcinku od Ronda Wodzisławskiego do Ronda Dorsten na długości 1,18 km- ul. Reymonta i ul. Kotucza. Konstrukcja przedmiotowych odcinków zostanie przystosowana do ruchu pojazdów o obciążeniu 115 kN/oś. W ramach zaplanowanych prac przewidziano również przebudowę istniejących chodników oraz zatok autobusowych.
 • Przebudowę wiaduktu nad koleją w ciągu DK 78- ul. Gliwicka. Celem przebudowy jest poszerzenie wiaduktu poprzez wykonanie na nim dodatkowego pasa ruchu, wykonanie poszerzonych chodników oraz podniesienie nośności obiektu do klasy obciążeń „A” wg normy PN-85/S-10030 Obiekty mostowe.

Zakres prac

 • Ulica Wodzisławska:
  przystosowanie nawierzchni ulicy do ruchu pojazdów o obciążeniu 115 kN na oś,
  - szerokość jezdni dwupasmowej wyniesie 7,2 m, a jezdni trzypasmowej 10,9 m,
  - budowa dodatkowych zatok autobusowych i przebudowanie istniejących,
  - przebudowa chodników po obu stronach drogi na całej długości (łącznie 0,65km),
  - budowa sieci kanalizacji deszczowej,
  - budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowę istniejącego oświetlenia.
 • Ulica Reymonta i Kotucza:
  - konstrukcja nawierzchni przystosowana do ruchu pojazdów o obciążeniu 115 kN/oś,
  - szerokość jezdni będzie wynosić 9,0-9,5 m,
  - przebudowa chodników oraz zatok autobusowych
 • Wiadukt nad koleją w ciągu DK 78- ul. Gliwicka:
  - przebudowa wiaduktu poprzez wykonanie na nim dodatkowego pasa ruchu,
  - podniesienie nośności obiektu do klasy obciążeń „A”,
  - szerokość wiaduktu będzie wynosić 18,68 m
  - powierzchnia jezdni objęta projektem to 1.555,9 m2 , w tym powierzchnia na wiadukcie 549,2 m2.

Komórka realizująca projekt

Komórka realizująca projekt:

Urząd Miasta Rybnika

Wydział Dróg

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

tel. 0 32 439 200 00 wew. 7007

fax 0 32 42 241 24

e-mali: drogi@remove-this.um.rybnik.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Udostępnij: