ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem
Rewitalizacja

Konsultujemy Gminny Program Rewitalizacji

Ruszają konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na uwagi i opinie czekamy do 20 lutego br.

Poddany konsultacjom społecznym projekt uchwały został opracowany na podstawie „Diagnozy delimitacyjnej na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Rybnik”. Proponowany obszar rewitalizacji w Rybniku w dużej części pokrywa się z tym, który został wyznaczony w 2017 roku, jeszcze z pominięciem przepisów ustawy o rewitalizacji.

Nowy obszar ma objąć fragmenty 6 dzielnic: Boguszowice Osiedle, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski, Rybnik-Północ i Śródmieście. Łącznie ma on powierzchnię 1524,79 ha, co stanowi 10,29% powierzchni gminy i zamieszkuje go 33402 osób, co stanowi 26,67% ludności gminy.

Konsultowane dokumenty:

Formy prowadzenia konsultacji:

Wypełnienie formularza (papierowo lub elektronicznie):

 • zamieszczonego na stronie internetowej www.rybnik.eu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
 • dostępnego w wersji papierowej w Kancelarii oraz w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miasta w Rybniku (pokój 262), przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
 • dostępnego w wersji papierowej w Punkcie Informacji Miejskiej „halo! Rybnik”, przy ul. Jana III Sobieskiego 20, od dnia 19 stycznia do 20 lutego 2023 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.rybnik.pl
 • lub drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju, Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
 • lub osobiście do Wydziału Rozwoju, Urząd Miasta Rybnika, pokój 262, ul. Bolesława Chrobrego 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
   

Otwarte spotkanie konsultacyjne:

 •  2 lutego br. w godz. 16.00 – 18.00, w Urzędzie Miasta Rybnika, sala 264;
   

Debata w formule on-line:

 • 9 lutego br., w godz. 16.00 – 18.00 (szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia oraz zasad udziału w dyskusji zostaną ogłoszone w aktualnościach na stronie www.rybnik.eu)
   

Dyżury konsultacyjne:

 • w Urzędzie Miasta Rybnika – Wydziale Rozwoju przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 262,
  w dniach od 19 stycznia do 20 lutego br. w godzinach pracy urzędu,
 • w Punkcie Informacji Miejskiej „halo! Rybnik” przy ul. Jana III Sobieskiego 20,
  w poniedziałek 13 lutego, w godz. 10.30 - 12.00 oraz w czwartek 16 lutego br. w godz. 16.00 – 17.30.

Konsultacje trwają od 19 stycznia do 20 lutego br.


Zobacz również informację o ogłoszeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej


Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja polega na tym, aby pewne obszary miasta, gdzie kumulują się problemy - przede wszystkim społeczne - doprowadzić do stanu, w którym nie będą tak negatywnie wyróżniać się na tle całego miasta. Proces rewitalizacji, w tym jego przygotowanie, regulują przepisy ustawy o rewitalizacji.

Rewitalizacja to prowadzony w sposób kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, realizowany przez interesariuszy rewitalizacji. To nie tylko inwestycje czy dbanie o kwestie gospodarki, ale, przede wszystkim, działania na rzecz lokalnej społeczności. Proces ten realizuje gmina wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, działającymi na danym terenie.

Pierwszy krok – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Rewitalizacja to proces często wieloletni. W Rybniku rewitalizacja wchodzi obecnie w nową fazę. 19 stycznia rozpoczynają się i potrwają do 20 lutego konsultacje społeczne projektu uchwały, która na nowo wyznaczy w Rybniku obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Działanie to wynika z przepisów ustawy o rewitalizacji, która od początku roku 2024 roku stanie się jedyną dopuszczalną podstawą prawną prowadzenia procesu rewitalizacji. To właśnie ta ustawa reguluje, że, zanim sformułuje się gminny program rewitalizacji, konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Obszar zdegradowany to obszar, gdzie, po pierwsze i najważniejsze, występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, a po drugie - muszą na nim wystąpić również problemy w co najmniej jednej z pozostałych sfer wskazanych przez ustawę tj: technicznej, gospodarczej, środowiskowej lub funkcjonalno-przestrzennej. Po wyznaczeniu obszaru zdegradowanego wyznacza się obszar rewitalizacji. Może on obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego. To właśnie tam gmina zamierza prowadzić działania rewitalizacyjne. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może obejmować więcej niż 20% terenu gminy i nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% jej mieszkańców.

Obszar rewitalizacji w Rybniku

W najbliższym czasie Rada Miasta podejmie uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Rybniku, zatem zostaną w niej wskazane tereny, które w najbliższych latach będą objęte procesem rewitalizacji.

Proponowany obszar rewitalizacji w Rybniku w dużej części pokrywa się z tym, który został wyznaczony w 2017 roku, jeszcze z pominięciem przepisów ustawy o rewitalizacji.

Nowy obszar ma objąć fragmenty 6 dzielnic: Boguszowice Osiedle, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski, Rybnik-Północ i Śródmieście. Łącznie ma on powierzchnię 1524,79 ha, co stanowi 10,29% powierzchni gminy i zamieszkuje go 33402 osób, co stanowi 26,67% ludności gminy.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji 

Udostępnij:


Wszystkie aktualności